Проект групи компаній «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Статті

Повернутися до переліку cтатей
Читайте в журналі

Алгоритм дій для підприємства в межах Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

№ з/п

Дія

Строки

Норма Закону

Запитання, що можуть виникнути

1

Готуємо повідомлення про планову діяльність у письмовому та електронному вигляді.

Роз’яснення:
У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, наводиться інформація про:
1) суб’єкта господарювання — назва (прізвище, ім’я, по батькові), юридична адреса (адреса реєстрації), контактний номер телефона;
2) плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;
3) місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;
4) соціально-економічний вплив планованої діяльності;
5) загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);
6) екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;
7) необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;
8) сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля;
9) належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля;
10) наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля;
11) планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;
12) передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості;
13) проведення та процедуру громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля;
14) вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення;
15) найменування уповноваженого територіального органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті, — уповноваженого центрального органу, до якого подається повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та якому надсилаються зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

довільні

ч. 2 ст. 5

Форма повідомлення затверджена додатком 2 до проекту Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Рішенням про провадження планованої діяльності є документ дозвільного характеру, н-д дозвіл на викиди, дозвіл на спецводокористування, дозвіл на користування надрами

2

 

Надаємо повідомлення про планову діяльність уповноваженому органу через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі — Реєстр, електронний кабінет Реєстру).

після підготовки повідомлення

п. 3 ч. 2 ст. 4
проекту Порядку передачі документів для надання висновку з ОВД

Згідно з повідомленням експертів Мінприроди України (Вихрист С. М.) реєстр до 01.02.2018 працюватиме у тестовому режимі.

Питання подання документів через електронний кабінет Реєстру до 01.02.2018 не врегульовано

3

Оприлюднюємо повідомлення про планову діяльність шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, або оприлюднюються в інший спосіб, що гарантує доведення інформації до відома мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на території якої планується розміщення об’єкта, чи до відповідної територіальної громади, яка може зазнати впливу планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб

протягом 3 днів з дня надання уповноваженому органу

ч. 3 ст. 4

Поряд з обов’язковими способами рекомендується здійснювати оприлюднення повідомлення на офіційному сайті підприємства, на сторінці підприємства у соціальних мережах

4

Повідомляємо уповноважений орган про оприлюднення повідомлення

після оприлюднення повідомлення

ч. 9 ст. 4

 

5

Очікуємо вивчення громадськістю повідомлення про планову діяльність

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність

ч. 7 ст. 5

 

6

Готуємо звіт з ОВД

Роз’яснення
Звіт з оцінки впливу на довкілля включає:
1) опис планованої діяльності, зокрема:
• опис місця провадження планованої діяльності;
• цілі планованої діяльності;
• опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
• опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати;
• оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
2) опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або технологічного характеру) планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків;
3) опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань;
4) опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв’язки між цими факторами;
5) опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив), зумовленого:
• виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності;
• використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття;
• викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;
• ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій;
• кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів;
• впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату;
• технологією і речовинами, що використовуються;
6) опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на довкілля, зазначених у пункті 5 цієї частини, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля;
7) опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
8) опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації;
9) визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
10) усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, - до уповноваженого центрального органу після оприлюднення ними повідомлення про плановану діяльність, а також таблицю із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або обґрунтування відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій, що надійшли в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 5 цього Закону;
11) стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу;
12) резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у пунктах 1-11 цієї частини, розраховане на широку аудиторію;
13) список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля

довільні

ст. 6

Нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля здійснює уповноважений центральний орган.

Мінприроди України планує розробити стандарти щодо всіх складовим звіту, які разом з методичними рекомендаціями будуть розміщені в окремому розділі Реєстру.

Звіт з оцінки впливу на довкілля підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації. Спеціальні вимоги до суб’єктів, які будуть готувати звіт. відсутні.

 

 

7

Забезпечуємо відкритий доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення у місцях, доступних для громадськості у приміщеннях:
• уповноваженого органу;
•  органу місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності, суб’єкта господарювання та, додатково, може розміщуватися в інших загальнодоступних місцях, визначених суб’єктом господарювання

після підготовки звіту

ч. 5 ст. 4

У виняткових випадках, якщо документація щодо планованої діяльності чи звіт з оцінки впливу на довкілля містять конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання, така інформація за обґрунтованою заявою суб’єкта господарювання відокремлюється, а решта інформації надається для ознайомлення громадськості

8

Готуємо оголошення про початок громадського обговорення звіту

після підготовки звіту

ч. 2 ст. 4

Форма оголошення затверджена додатком 4 до проекту Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля.

 

9

Надаємо оголошення про початок громадського обговорення звіту уповноваженому органу

після підготовки звіту

ч. 2 ст. 4

 

10

Оприлюднюємо оголошення про початок громадського обговорення звіту у спосіб, вказаний у п. 3

протягом 3 днів з дня надання уповноваженому органу

ч. 3 ст. 4

 

11

Повідомляємо уповноважений орган про оприлюднення оголошення

після оприлюднення оголошення

ч. 9 ст. 4

 

12

Очікуємо громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів

ч. 6. Ст. 7

 

13

Проводяться громадські слухання організатором громадських слухань, визначеного уповноваженим органом, за участю представників підприємства

не раніше 10 днів з моменту оприлюднення оголошення

п. 8 ч. 9 ст. 7
Проекту Порядку проведення громадських слухань

 

14

Отримуємо від уповноваженого органу звіту громадського обговорення

після проведення громадського обговорення

ч. 7 ст. 7

 

15

Отримуємо від уповноваженого органу інформації про висновок з ОВД

через 25 робочих днів після завершення громадського обговорення

ч. 6 ст. 9

 

16

Оприлюднюємо інформацію про висновок з ОВД у спосіб, вказаний у п. 3

протягом 3 днів з дня отриманні від уповноваженого органу

ч. 4 ст. 4

 

17

Надаємо звіт з оцінки впливу на довкілля, звіту про громадське обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля дозвільному органу для отримання рішення  про провадження планової діяльності (дозвільного документа)

за необхідності отримання такого рішення

ч. 1 ст. 11

 

18

Оприлюднюємо рішення про провадження планової діяльності  (дозвільного документа) у спосіб, вказаний у п. 3

протягом 3 днів з дня отриманні від уповноваженого органу

ч. 4 ст. 4

 

Запитання, що можуть виникнути:

  • Які критерії, методики оцінювання інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив)?
  • Чи існують затверджені на рівні нормативних актів методи прогнозування, що можуть використовуватися для оцінки впливів на довкілля?
  • Які методи є допустимими?
  • Які критерії деталізації  визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та яка їх роль у прийнятті висновку?
  • Яка вартість надання висновку з ОВД та методика її визначення?Як діяти, якщо станом на 18.12.2017 така методика відсутня?
  • Пункт 11 проекту Порядку подання документації передбачає право подавати уповноваженому органу додаткову інформацію для прийняття висновку, в т. ч. і за його запитом. Надання такої інформації — це право чи обов’язок? Запит щодо отримання інформації свідчить, що її перелік не є вичерпним, це так? Які наслідки, якщо не надавати інформації на запит уповноваженого органу?
  • У додатку 4 до проекту Порядку подання документації потрібно зазначати процедуру прийняття рішення про провадження планової діяльності. В законі така вимога відсутня. Що саме треба вказувати?
  • Додаткові громадські слухання — це право чи обов’язок? В яких випадках обов’язок?

Відповіді – у №1 журналу «Екологія підприємства», 2018

Придбати електронний журнал «Екологія підприємства»
Придбати вигідний комплект видань
Свіжий номер журналу

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин