Проект видавничого дому «МЕДІА-ПРО»
Отримувати новини

Законодавство

Повернутися до переліку нормативних актів

Протокол вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел

ПРОТОКОЛ N _______
вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел

від "___" ____________ ____ р.

Відповідно до Акта відбору проб організованих викидів стаціонарних джерел

від ____________ N _________ _________________________________________________________,
(найменування підрозділу інструментально-лабораторного контролю)
атестованим на право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію N _____ від ____________,
видане ______________________________________________________________________________),
(найменування органу з атестації)
проведено вимірювання вмісту забруднюючих речовин (ЗР) в організованих викидах стаціонарних джерел ______________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, відомча підпорядкованість, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

1. Відбір проб та вимірювання проведені відповідно до:

КНД 211.2.3.063-98 "Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція" (зі змінами);

методик виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання та наведених у Переліку
_____________________________________________________________________________________
(назва, відомості про затвердження)
(далі - Перелік). Шифри застосованих МВВ за Переліком наводяться в розділі 5 "Результати вимірювань";

МВВ, що не увійшли до Переліку: _______________________________________________________
(назва, відомості про затвердження)
_____________________________________________________________________________________.

2. При вимірюванні застосовані такі основні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(назва, тип, заводський номер, відомості про повірку)

3. Перерахунок вмісту ЗР у викидах паливовикористовуючого обладнання на відповідну об'ємну частку кисню, виконаний відповідно до наказу Мінприроди України від 27 червня 2006 року N 309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2006 року за N 912/12786, та/або технологічних нормативів:
_____________________________________________________________________________________
(назва, відомості про затвердження)
_______________________________________________________________________________________.

Стор. 1, всього стор. _____

4. Назва документа, що регламентує значення нормативів викидів, наведених у розділі 5:

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів N _______ виданий
_________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування установи, дата)

5. Результати вимірювань

Дати відбору проб та вимірю-
вання

Назви виробництва, цеху, дільниці, джерела утворення ЗР, характеристика та навантаження під час відбору проб

Номер, назва ДВ, ДУ;
місце відбору проб та
D або Aх B
перерізу газоходу, м

Параметри газопилового потоку
(у місці відбору проб)

Назва ЗР

Номер об'єдн. проби

Масова концентрація ЗР, rB

Масова витрата викиду ЗР,
qm,
г/с

Норматив викиду

Відомості про МВВ

концентрація

масова витрата викиду ЗР
qm,
 


г/с

мг/м3

у пере-
рахунку на
_____


мг/м3

rB,
мг/м3

rB
у пере-
рахунку на
____

мг/м3

шифр МВВ

похибка вимірювання,**
d, %, (D) Р = 0,95

темпе-
ратура
tг,

°C

швид-
кість
u,
 
м/с

об'ємна витрата
qvо*,

м3/с

вміст кисню
jO2,

%

концен-
трації ЗР,
rB

масової витрати,
 
q
m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
qvо - об'ємна витрата, зведена до нормальних умов.

** d - позначення характеристик відносної похибки та D - позначення характеристик абсолютної похибки при довірчій ймовірності Р = 0,95.

Примітка.

Начальник підрозділу

________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Виконавці

________________________________________________________
(посади, підписи, прізвища та ініціали)

 

Розсилка новин