Статті

Повернутися до переліку cтатей
Актуальні роз’яснення

11 головних аспектів водокористування

1. ПРО ГОЛОВНЕ

Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку та соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного й рослинного світу та є обмеженими й уразливими природними об’єктами.

2. ПРО ЗАКОНОДАВСТВО

Термін «водокористування» наведений у статті 1 Водного Кодексу України (далі — ВКУ) Водокористування — це використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів).

3. ПРО ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.
Існують первині та вторинні користувачі.

 • Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди й відповідне обладнання для забору води.
 • Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд й отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів і скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

4. ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

Згідно зі статтею 44 ВКУ, водокористувачі зобов’язані:

 • економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення та поліпшення якості води;
 • викорис товувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;
 • дотриму ватись установлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
 • використ овувати ефективні сучасні технічні засоби й технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об’єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводять із неї;
 • не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об’єктам та об’єктам довкілля;
 • утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди й технічні пристрої;
 • здійснювати засобами вимірювальної техніки, зокрема автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю й кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти у порядку, визначеному ВКУ та іншими законодавчими актами;
 • здійснювати погоджені в установленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;
 • здійснювати сп еціальне водокористування лише за наявності дозволу;
 • безперешкодно допускати на свої об’єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізують політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно потрібну інформацію;
 • своєчасно сплач увати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;
 • своєчасно інформ увати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля, раціон ального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень;
 • здійснювати невідк ладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об’єктах інших водокористувачів у порядку, установленому законодавством;
 • виконувати інші об ов’язки що до використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів згідно із законодавством.

5. ПРО ПРАВА ВОДОКОРИСТУВАЧІВ

Водокористувачі мають право:

 • здійснювати загальне та спеціальне водокористування;
 • використовувати водні об’єкти на умовах оренди;
 • вимагати від власника водного об’єкта чи водопровідної системи підтримання належної якості води відповідно до умов водокористування;
 • споруджувати гідротехні чні та інші водогосподарські об’єкти, здійснювати їх реконструкцію та ремонт;
 • передавати для використа ння воду іншим водокористувачам на визначених умовах;
 • здійснювати інші функції щодо водокористування у порядку, установленому законодавством.

Права водокористувачів охороняє закон. Порушені права водокористув ачів підлягають поновленню у порядку, установленому законодавством.

6. ПРО УМОВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ

Зверніть увагу! У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування для забезпечення охорони здоров’я людей
та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надають використанню води для питних і побутових потреб населення.

Права водокористувачів обмежують також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

Права водокористувачів, що здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об’єкт у користування чи в оренду.

Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об’єкт у користування.

7. ПРО СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ

Відповідно до частин 1, 2 статті 48 ВКУ, спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюють юридичні та фізичні особи насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (зокрема для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.

Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 44 ВКУ, водокористувачі зобов’язані здійснювати спеціальне водокористування тільки за наявності дозволу. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (ч. 1 ст. 49 ВКУ).

Дозвіл на спеціальне водокористування видають територіальні органи Держводагентства, а у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, — Держводагентство (далі — дозвільні органи). Видачу (відмову у видачі) та анулювання дозволу на спеціальне водокористування здійснюють відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

8. ПРО ВИДИ СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ

Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (на 3 роки) та довгостроковим (від 3-х до 25 років).
Короткострокове (на 3 роки) спеці альне водокористування установлюють у разі:

 • одержання водокористувачем дозволу на спеціальне водокористування вперше;
 • скидання стічних вод у водні об’ єкти;
 • уведення в експлуатацію після буд івництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення або капітального ремонту об’єктів, на яких провадиться діяльність із забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • наявності умов спеціального водокори стування, визначених попереднім дозволом, не виконаних у повному обсязі, проте які можуть бути виконані протягом наступних трьох років;
 • необхідності досягнення екологічних ц ілей, визначених планом управління річковим басейном у межах масиву поверхневих вод та/або масиву підземних вод конкретного району річкового басейну, у встановлені строки;
 • дефіциту водних ресурсів у межах відпо відної водогосподарської ділянки для року (за даними водогосподарського балансу).

Довгострокове (від 3-х до 25 років) — у в сіх інших випадках у разі непорушення умов спеціального водокористування, визначених у попередньому дозволі на спецводокористування.

9. ПРО ДОЗВОЛИ НА СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ

Дозволи на спеціальне водокористування видають на підставі заяви водокористувача та документів, що до неї додаються:

 • обґ рунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування та водовідведення;
 • опис та схема місць забору води та скиданн я зворотних вод;
 • нормативи гранично допустимого скидання (Г ДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (із розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 • затверджені індивідуальні технологічні нормат иви використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення);
 • копія правовстановлюючих документів на водні о б’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Якщо показники нормативних розрахунків водокористув ання та водовідведення, гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами, нормативи екологічної безпеки водокористування є незмінними, новий дозвіл на спеціальне водокористування видають на підставі заяви та документів, які подавав водокористувач для отримання попереднього дозволу.

10. ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ

Припинення права спеціального водокористування здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування.

11. ПРО СКЛАД ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Визначення складу екологічних правопорушень і порядок притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення регулює глава 7 «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини» Кодексу України про адміністративні порушення.

Зокрема стаття 60 передбачає, що за забір води з порушенням планів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з водних об’єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, що забирають із водних об’єктів і скидають до них, та визначення якості вод, що скидають, — накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріал підготувала Марина Тимошенко,
експерт журналу «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Джерело: журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» № 2, 2019

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!