Статті

Повернутися до переліку cтатей

ЭКОСТАНДАРТЫ

Предметом розгляду цієї статті є встановлення рівнів гранично допустимих концентрацій (ГДК) небезпечних речовин та контроль за ними у землях промисловості. Оскільки єдиними документами, що регулюють в Україні питання нормування вмісту небезпечних речовин у ґрунтах, є досі чинні нормативно-правові акти СРСР, екологи користуються ними. Огляд цих документів читайте у статті

Гранично допустимі концентрації небезпечних речовин у ґрунтах

Євген Власов
інженер 1-ої категорії (еколог) ПАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ»

Статтею  66 Земельного кодексу України належать визначено, що до земель промисловості належать «…землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд», а також землях індустріального парку (належать до промислових) — «землі, що створюються на земельних ділянках площею не менше 15 гектарів і не більше 700 гектарів»*.
Статтею 165 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III (далі — ЗКУ) вводяться поняття стандартизації і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів:
1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо;
2. У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи:
а) оптимального співвідношення земельних угідь;
б) якісного стану ґрунтів;
в) гранично допустимого забруднення ґрунтів;
г) показників деградації земель та ґрунтів;
3. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Також статтею 167 «Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами» визначено:
1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється;
2. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;
3. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки використовуються з дотриманням встановлених обмежень, вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на здоров’я людини та довкілля;
4. Рівень забруднення ґрунтів враховується при наданні земельних ділянок у користування, вилученні з господарського обігу та зміні характеру і режиму використання.

*Повний перелік типів земель промисловості наводиться в статтях 67–77 ЗКУ.

Заборона здійснення господарської діяльності, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, передбачена нормами чинного законодавства (зокрема, ст. 33, 40, ч. 6 ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).
Слід зауважити, що нині ГДК небезпечних речовин у ґрунті встановлені як санітарно-гігієнічні нормативи (тобто орієнтовані на охорону життя та здоров’я лише людини). Вони закріплюються у так званих санітарних нормах, що затверджуються Головним державним санітарним лікарем України (п. «а» ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 24 лютого 1994 р. № 4004-XII).
А от «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» (Мінприроди України) не здійснює встановлення ГДК.
Натомість єдиними документами, що регулюють в Україні питання нормування вмісту небезпечних речовин у ґрунтах, є досі чинні нормативно-правові акти СРСР, тож екологи користуються ними.
Нижче наводимоогляд зазначених нормативно-правих актів СРСР (мовою оригіналу).

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ

Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ (ГОСТ 17.4.3.06-86)

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 ноября 1986г. № 3373.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
Классификацию почв по степени загрязнения проводят по предельно-допустимым количествам (ПДК) химических веществ в почвах и их фоновому содержанию (см. приложение).
По степени загрязнения почвы следует подразделять на:
1. сильнозагрязненные;
2. среднезагрязненные;
3. слабозагрязненные.
К сильнозагрязненным относят почвы, содержание загрязняющих веществ в которых в несколько раз превышает ПДК, имеющие, под воздействием химического загрязнения, низкую биологическую продуктивность, существенное изменение физико-механических, химических и биологических характеристик, в результате чего содержание химических веществ в выращиваемых культурах превышает установленные нормы.
К среднезагрязненным относят почвы, в которых установлено превышение ПДК без видимых изменений в свойствах почв.
К слабозагрязненным относят почвы, содержание химических веществ в которых не превышает ПДК, но выше естественного фона.
Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам оценивают по отношению к конкретному химическому загрязняющему веществу или группе веществ, которыми загрязнена исследуемая почва. При этом следует различать:
1) педохимически активные вещества, создающие кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия в почвах и воздействующие таким образом на общую почвенно-геохимическую обстановку. Это преимущественно макроэлементы и их соединения, ухудшающие качество почвы и ее плодородие;
2) биохимически активные вещества, воздействующие в первую очередь на организмы (микрофлору, растения, животных);
3) вещества, способные находиться в почве в таких формах, которые ведут к их миграции в атмосферный воздух, растительность, поверхностные, грунтовые и подземные воды.
По степени устойчивости к химическим загрязняющим веществам и по характеру ответных реакций почвы (см. приложение) следует подразделять на:
– очень устойчивые;
– среднеустойчивые;
– малоустойчивые.
Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам характеризуется следующими основными показателями:
– гумусного состояния почв;
– кислотно-основным свойствам;
– окислительно-восстановительным свойствам;
– катионно-обменным свойствам;
– биологической активности;
– уровня грунтовых вод;
– доли веществ в почве, находящихся в растворимой форме.
При оценке устойчивости почв к химическим загрязняющим веществам необходимо учитывать следующие показатели:
– показатели, характеризующие сезонные или краткосрочные (2–5 лет) изменения свойств почв и необходимые для оценки текущего состояния почвенного покрова в связи с прогнозированием урожайности и рекомендациями по сезонному внесению удобрений и пестицидов, поливу и другим мерам повышения урожая текущего года. Краткосрочные изменения свойств почв диагностируются по динамике влажности, величине pH, составу почвенных растворов, дыханию почв, содержанию доступных растениям питательных веществ;
– показатели долгосрочных изменений, проявляющихся в течение 5–10 лет и более, отражающие неблагоприятные тенденции изменения свойств в результате загрязнения. Они включают периодические измерения содержания и запаса гумуса, отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, эрозионные потери почвы, структурное состояние, состав обменных катионов, общую щелочность, кислотность, содержание солей;
– показатели ранней диагностики развития (появления) неблагоприятных изменений свойств почв, пригодные для биологических тестов, микроморфологических наблюдений, анализов водно-солевого, окислительно-восстановительного и кислотно-щелочного режимов почвы.

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook та каналі в Telegram

Розсилка новин

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!