Законодавство

Повернутися до переліку нормативних актів

Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. ЗМІНИ, що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Дата прийняття: 
18.02.2020
Номер: 
558
Видавці нормативно-правових актів: 
Кабінет Міністрів України
Види нормативно-правових актів: 
Постанова
Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами | від 19.06.2019 № 558

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2019 р. № 558
Київ

Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2016 р., № 4, ст. 239, № 16, ст. 644, № 30, ст. 1208, № 89, ст. 2919; 2017 р., № 16, ст. 465, № 60, ст. 1827, ст. 1831; 2018 р., № 49, ст. 1706, № 86, ст. 2826; 2019 р., № 6, ст. 193), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 р. № 558

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

1. У пункті 8:

1) підпункт 2 після слів “геологічного вивчення” доповнити словами “(включаючи ділянки надр, надані з метою їх геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки)”;

2) підпункт 7 після слів “геологічного вивчення” доповнити словами “, у тому числі дослідно-промислової розробки”;

3) третє речення абзацу двадцять дев’ятого викласти в такій редакції: “У заяві зазначаються назва ділянки надр, її місцезнаходження відповідно до адміністративно-територіального устрою України (область, район, населений пункт, прив’язка на місцевості), географічні координати ділянки надр, вид корисних копалин, вид користування надрами, строк дії дозволу, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта такої особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), інформація для здійснення зв’язку із заявником (номер телефону, адреса електронної пошти), а також підстава для надання дозволу згідно з пунктом 8 цього Порядку.”;

4) абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

“Документи, що не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються заявникові не пізніше семи робочих днів з дня їх реєстрації. Інформація про повернення документів розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом трьох робочих днів з дня їх повернення заявникові.”;

5) перше речення абзацу тридцять шостого викласти в такій редакції: “Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається органом з питань надання дозволу відповідно до даних, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та пропозицій Мінприроди, передбачених пунктом 25 цього Порядку.”;

6) абзац тридцять сьомий після слів “спеціального дозволу” доповнити словами і цифрами “(крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1)”.

2. У пункті 9:

1) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“Перелік органів місцевого самоврядування та відповідних місцевих держадміністрацій, визначених у статті 21 Кодексу України про надра, яким направляється на погодження надання у користування відповідної ділянки надр, визначається органом з питань надання дозволу відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Дії щодо погодження видачі дозволу вчиняються органом з питань надання дозволу без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, відповідно до географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, і документів, зазначених у додатку 1, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.”;

3) в абзаці дев’ятому слова “, який видає дозвіл,” замінити словами “з питань надання дозволу”, а слова “шести робочих днів з дати” - словами “семи робочих днів з дня”.

3. У пункті 14:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“14. У разі виникнення потреби у продовженні строку дії дозволу, наданого на геологічне вивчення, геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин, видобування корисних копалин, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, строк дії дозволу продовжується за наявності інформації про відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами, за результатами здійснення останнього заходу державного нагляду (контролю).”;

2) перше речення абзацу п’ятого після слів “на видобування корисних копалин” доповнити словами “, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод,”;

3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Заява та додані до неї документи із прошитими і пронумерованими сторінками подаються органові з питань надання дозволу разом з описом доданих документів, засвідченим підписом надрокористувача. Заява засвідчується підписом надрокористувача із зазначенням дати подання та вихідного номера. Разом із заявою подається також копія заяви та доданих до неї документів.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять другим;

4) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі з урахуванням географічних координат ділянки надр, зазначених у заяві про отримання дозволу, та документів, зазначених у додатку 1, та розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про продовження строку дії дозволу.”;

5) у першому реченні абзацу дев’ятнадцятого слова “(крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами)” замінити словами “(крім дозволу на користування горючими корисними копалинами)”;

6) абзац двадцятий після слова “продовжено” доповнити словами і цифрами “(крім випадків, передбачених пунктом 7 приміток до додатка 1)”;

7) в абзацах двадцять першому і двадцять другому слова “нафти та газу” замінити словами “горючих корисних копалин”.

4. Підпункт 2 пункту 17 викласти в такій редакції:

“2) зміни особливих умов та інших відомостей, зазначених у дозволі, в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на строк його незаконного (безпідставного) зупинення та/або анулювання відповідно до рішення суду, що набрало законної сили;”.

5. Пункт 20 виключити.

6. Останній абзац пункту 22 викласти в такій редакції:

“У разі визнання за рішенням суду, що набрало законної сили, незаконним (безпідставним) зупинення та/або анулювання дозволу строк дії дозволу та відповідно строк користування надрами продовжується органом з питань надання дозволу на строк такого зупинення та/або анулювання.”.

7. У пункті 25:

1) в абзаці другому слово “п’яти” замінити словом “семи”;

2) абзац чотирнадцятий після слова “п’яти” доповнити словом “робочих”.

8. У тексті Порядку слова “, видача дубліката” у всіх відмінках виключити.

9. У додатку 1 до Порядку:

1) у графі “Найменування документа”:

в абзаці дванадцятому пункту 1 слово “результати” замінити словами “завірені заявником копії результатів”;

у пункті 2:

абзац десятий після слів “кутових точок ділянки надр” доповнити словами “, а для підземних вод з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами”;

в абзаці п’ятнадцятому слово “результати” замінити словами “завірені заявником копії результатів”;

2) у примітках до додатка:

в абзаці першому пунктів 4 і 5 цифри і слова “31 грудня 2018 р.” замінити цифрами і словами “1 вересня 2019 р.”;

доповнити примітки пунктом 7 такого змісту:

“7. З метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” в разі відсутності результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіту з оцінки впливу на довкілля, звіту про громадське обговорення та висновку з оцінки впливу на довкілля) у заявника, який вніс повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля відповідно до пунктів 4 та/або 5 приміток до цього додатка, та з дня внесення такого повідомлення завершився шестимісячний строк, примірник спеціального дозволу або примірник дозволу, строк дії якого продовжено, надається заявнику після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля).”.

10. Назву додатка 2 до Порядку викласти в такій редакції:

“РОЗМІР
збору за продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами (крім горючих корисних копалин)”.

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!