Платформа рішень
для менеджерів природоохоронної
діяльності

Законодавство

Повернутися до переліку нормативних актів

Примірна форма договору на проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля

Номер: 

Додаток до

наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України               ____________№ ___________

 

Примірна форма Договору

проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля

м. Київ                                                                                                        ________________20__ р.

Сторони:

 

Виконавець: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в особі                     державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України               Ярової Є.В., що діє на підставі Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020            № 614, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 829 «Про призначення Ярової Є.В. державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України», з однієї сторони, та

Замовник:

 (найменування, прізвище, ім’я, по батькові представника та документ, яким уповноважено представляти інтереси, його реквізити)

з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

 

 1. Предмет договору

 

  1. Виконавець зобов’язується надати послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, процедура здійснення якої зареєстрована в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за №_________________________ (номер реєстраційної справи), в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

 1. Відомості про послуги

 

  1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, зазначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Договору, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017          № 1026, а також Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 13.12.2017 № 989.

 

 1. Ціна (розмір плати) та умови оплати

 

  1. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, зазначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Договору, визначається Замовником відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за № 676/32128, і становить без ПДВ: _________ (прописом), з урахуванням ПДВ ___________ (прописом).
  2. Замовник вносить плату за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на рахунок, зазначений Виконавцем у Договорі, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
  3. Внесення плати здійснюється Замовником протягом трьох робочих днів після отримання відповідного рахунку на оплату послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля від Виконавця.

 

 1. Обов’язки та права сторін
  1. Обов’язки Виконавця:
   1. Своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені цим Договором.
   2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань згідно з цим Договором, протягом п’яти робочих днів з дня виявлення цих обставин повідомити про це Замовника.
   3. Складати  та передавати Замовнику акти виконаних послуг.
  2. Права Виконавця:
   1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.
   2. Отримувати плату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
   3. Достроково розривати договір у випадку несвоєчасного та/або не в повному обсязі надходження коштів, передбачених цим Договором, про що Виконавець письмово повідомляє Замовника за п’ять робочих днів до прийняття такого рішення.
  3. Обов'язки Замовника:
   1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.
   2. Створювати необхідні умови Виконавцю для реалізації ним своїх обов’язків за цим Договором.
   3. Підписувати акти виконаних послуг у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання від Виконавця.
   4. Вносити плату на умовах та в порядку, зазначеному у пункті 3 цього Договору.
  4. Права Замовника:
   1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання послуг згідно із умовами цього Договору.

 

 

 1. Порядок здавання-приймання виконаних послуг
  1. Виконавець після завершення процедур проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, визначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Договору, підписує акт виконаних послуг у п’ятнадцятиденний строк та надсилає його Замовнику для підписання.
  2. Після підписання акта виконаних послуг Виконавцем та Замовником послуга вважається наданою. 

 

 

 1. Відповідальність сторін

 

  1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
  2. Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 

 

 

 1. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)

 

  1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, у зв’язку з чим виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
  2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважатиметься припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки за всіма умовами цього Договору.
  3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти робочих днів повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, припинення виконання своїх зобов’язань із наданням проєкту урегулювання взаємних зобов’язань.

 

 1. Строк дії Договору та інші умови
  1. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
  2. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до закінчення процедури проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, визначеної в підпункті 1 пункту 1 цього Договору, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
  3. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін та/або у разі зміни його ціни (розміру плати) у випадках, передбачених Порядком передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017          № 1026. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення Договору про внесення змін до Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору.
  4. Кошти, перераховані на рахунок Виконавця відповідно до умов цього Договору, поверненню Замовнику не підлягають.
  5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
  6. Спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, спір вирішується в судовому порядку.

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

 «Виконавець»

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

03035, м. Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, 35

IBAN: UA618201720313201014201116501

в ДКСУ м. Київ

Код ЄДРПОУ 43672853

Статус платника податку –

неприбуткова організація

Державний секретар

 

__________________ Є.В. Ярова

м. п.

«Замовник»

 

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!