Новини

Повернутися до переліку новин

Екологічний аудит. Впроваджуємо нові стандарти

Вадим Дмитрик, начальник відділу екологічної та радіаційної безпеки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»


 Від редакції:

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення, додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності. Як реалізувати успішний екологічний аудит відповідно до вимог системи екологічного менеджменту та положень міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018, — розбираємо на прикладі.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі — також Компанія) з 2015 року активно співпрацює із різними Міжнародними фінансовими організаціями (МФО), у тому числі із Європейським банком реконструкції та розвитку (далі — ЄБРР, або Банк) та МБРР (Світовий банк).

Міжнародні партнери для співпраці ставлять певні вимоги, у т. ч. у сфері охорони довкілля. Так відповідно до Кредитної угоди між ЄБРР та Компанією, а також кредитної угоди під гарантії МБРР від 30.12.2018 р. Компанія взяла на себе зобов’язання щодо виконання Плану екологічних та соціальних заходів, передбачених цими угодами та Плану охорони навколишнього природного середовища та соціальних заходів (далі — План дій). 

Згідно з Планом у Компанії та підприємствах Групи «Нафтогаз» необхідно було впровадити процедури, практики та стандарти діяльності, які б відповідали Екологічній та соціальній політиці ЄБРР, а саме: 

 • оцінка та менеджмент екологічних і соціальних впливів;
 • ефективність використання ресурсів, попередження і контроль забруднення довкілля;
 • оприлюднення інформації та залучення зацікавлених осіб.

У рамках реалізації Плану Компанія взяла на себе такі зобов’язання:

У 2015 році в Компанії був чинний стандарт СОУ 74.3-20077720-036:2010 «Захист довкілля. Екологічний аудит об’єктів «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Основні положення», який не відповідав вимогам часу, у зв’язку зі змінами чинного законодавства. Були встановленні нові, більш прогресивні положення стандартів, спрямованих на впровадження та підтримку:

 • комплексного підходу до регулювання та контролю виробничих процесів з метою забезпечення високого рівня захисту довкілля на всіх етапах життєвого циклу: проєктування — будівництво — експлуатація — консервація — виведення з експлуатації — ліквідація;
 • пріоритетності принципу запобігання забрудненню навколишнього середовища, у т. ч. НДТ;
 • безперервного та результативного процесу покращення екологічних показників діяльності;
 • адекватної програми та процедур екологічних аудитів та корпоративних аудитів в рамках системи екологічного менеджменту;
 • заходів, спрямованих на зменшення економічних, екологічних та соціальних ризиків і запобігання можливим надзвичайним ситуаціям;
 • механізму, що гарантує постійно діючу систему аналізу та оцінки вищим керівництвом Компанії/ підприємств Групи «Нафтогаз» екологічної результативності з метою прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень.

Враховуючи наведене вище нами, було прийнято рішення про доцільність розробки абсолютного нового стандарту, який повинен врахувати вимоги Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема Додатка ХХХ до неї; законодавства України, яке зазнало значних змін; законодавство ЄС про промислові викиди та довідники ЄС із НДТ; міжнародних екологічних та пов’язаних із ними стандартів ISO, доречних міжнародних стандартів фінансового аудиту та стандартів практики корпоративного аудиту; вимоги Кредитної угоди з ЄБРР від 25.10.2015 р. та інших міжнародних фінансових установ; рекомендації найкращих міжнародних галузевих практик нафтогазового комплексу; стандартів міжнародної нефінансової звітності з екологічних питань.

На виконання поставлених завдань, у грудні 2017 року наказом по Компанії було впроваджено новий стандарт СОУ 71.2-20077720-079:2017 «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Основні положення».

Метою цього стандарту також було завдання розширити поняття екологічного аудиту, який визначений Законом України «Про екологічний аудит» та розширити коло осіб, які можуть проводити екологічні аудити на корпоративному рівні, фахівцями-екологами, які сертифіковані як аудитори системи екологічного менеджменту відповідно до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018.

Згідно із цим стандартом види аудиту екологічних аспектів за юридичною формою поділяють на законодавчо врегульовані екологічні аудити та корпоративні аудити. 

Види аудитів екологічних аспектів за юридичною формою
 

Аудити екологічних аспектів (види за юридичною формою)
Законодавчо врегульовані екологічні аудити Корпоративні аудити

Нормативна основа аудиторської діяльності:

Закон України про екологічний аудит [9],
Методичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит [98]

Нормативна основа аудиторської діяльності 

Внутрішні документи, рішення правління та інших органів Компанії/підприємства Групи Нафтогаз,
міжнародні стандарти: ДСТУ ISO 19011:2018, стандарти серій ISO 9000, 14000, 31000, тощо,
рекомендації кращих міжнародних практик екологічного аудиту [1-4, 98, 107-138].

Виконавці: екологічні аудитори, сертифіковані Мінприроди Виконавці:
корпоративні аудитори, визначенні розпорядчим документом Компанії/підприємства Групи Нафтогаз, сертифіковані незалежною організацією для аудитів систем екологічного менеджменту
Внутрішні екологічні аудити
(ініційовані Замовником)
Зовнішні екологічні аудити
(ініційовані владою)
(обов’язкові)

За регулярністю (плановістю) аудити екологічних аспектів поділяють на регулярні (планові) та цільові (на вимогу). 

Своєю чергою, регулярні аудити за спрямованістю (метою, завданням) поділяють на загальні (комплексні) та спеціальні (орієнтовані на окремий екологічний аспект діяльності об’єкта аудиту). 

Цільові аудити за спрямованістю (метою, завданням) поділяють на особливі (див. розділ 8) та обов’язкові. 

Всі види аудитів, зазначені у таблиці, крім особливого та обов’язкового екологічних аудитів, можуть проводитись у формі корпоративного аудиту та/або законодавчо врегульованого екологічного аудиту.

Види аудитів екологічних аспектів за регулярністю (плановістю) та спрямованістю

Аудити екологічних аспектів
Регулярні (планові) аудити Цільові аудити (ad hoc)
Загальні (комплексні) аудити Спеціальні аудити (Розділ 7) Особливі екологічні аудити Обов’язкові екологічні аудити
Аудит відповідності вимогам МФО Аудит відповідності вимогам екологічного законодавства ЄС Інші спеціальні
Аудити

Загальними для всіх аудитів, завданнями аудиту екологічних аспектів є:

 • збирання достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності підприємств Групи «Нафтогаз»;
 • встановлення відповідності об’єктів аудиту екологічних аспектів вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям аудиту;
 • оцінка впливу діяльності підприємств Групи «Нафтогаз» на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об’єктах аудиту.

Конкретні завдання аудиту екологічних аспектів в кожному окремому випадку визначаються Замовником, виходячи з його потреб та характеру діяльності об’єкта аудиту екологічних аспектів. 


! Пам’ятайте!

Корпоративні аудити екологічних аспектів можуть здійснюватися самостійно або у складі комплексних аудитів системи управління чи у поєднанні з енергетичними аудитами, аудитами систем управління промисловою безпекою, іншими аудитами.

Загальний аудит має охоплювати всі екологічні аспекти діяльності об’єкта аудиту в цілому. Основним завданням загального аудиту екологічних аспектів є аналіз дотримання вимог про охорону навколишнього природного середовища чинного законодавства, нормативно-правових актів, стандартів України, розпорядчих документів Компанії, підприємств Групи «Нафтогаз» у процесі господарської та іншої діяльності об’єкту аудиту.


До загального аудиту застосовуються правові (законодавчі) критерії, а в частині системи екологічного управління — критерії, встановлені у ДСТУ ISO 14001 та інші нормативні критерії. При виконанні цього завдання корпоративним аудитором застосовуються настанови згідно з ДСТУ ISO 19011.
Замовником загального аудиту екологічних аспектів для об’єктів аудиту, на які поширюється дія Директиви про промислові викиди, можуть додатково встановлюватися завдання з оцінки стану відповідності об’єкта аудиту вимогам законодавства Європейського Союзу, імплементація якого передбачена міжнародними договорами України. 

Важливо!
Обов’язковий екологічний аудит здійснюється у випадках та в порядку, визначених статтями 12 та 19 Закону України «Про екологічний аудит».

В еколого-аудиторській діяльності слід враховувати, що ідентифікація, відбір та впровадження найкращих практик та технологій є функцією менеджменту, а не аудиту. Функції аудиту у цих питаннях обмежуються оцінкою відповідності об’єкту аудиту таким критеріям аудиту, як вимоги законодавства та МФО щодо впровадження та застосування КМП.

enlightened Довідково!
Змістовні екологічні стандарти ЄС встановлені у вторинному законодавстві ЄС, зокрема регламентах, директивах і рішеннях. 
Найважливіші КМП визначені у змістовних екологічних стандартах ЄС.

У разі, якщо регуляторні вимоги України відрізняються від змістовних екологічних стандартів ЄС, проєкт повинен відповідати тим вимогам або стандартів, які є більш суворими.

Вимоги МФО до ефективного використання ресурсів, запобіганню та контролю забруднень встановлені у ВРП № 3 — Ефективне використання ресурсів, попередження та контроль забруднень довкілля.

В процесі корпоративного аудиту має здійснюватися оцінка відповідності вказаному пакету вимог до реалізації проєктів за такими напрямками:

 • ефективне використання ресурсів;
 • попередження та контроль забруднення довкілля;
 • викиди забруднюючих речовин та парникових газів;
 • використання води;
 • поводження з відходами;
 • використання небезпечних речовин і матеріалів.

Цим стандартом в додатках затверджені рекомендовані форми документів аудиту екологічних аспектів: 

 • Інформаційний запит
 • Протокол проведення попередньої наради з питань проведення аудиту
 • Результати обстеження об’єкта аудиту
 • Протокол виявлених невідповідностей
 • Протокол заключної наради з питань проведення аудиту
 • Звіт про загальний аудит екологічних аспектів об’єкту аудиту 
 • Форма заявки на проведення особливого (позапланового) аудиту екологічних аспектів

Крім того, в документі наведено перелік нормативно-правових та директивних документів як України, так і міжнародних, які встановлюють вимоги до екологічної діяльності та описують процедури та найкращі міжнародні практики і можуть бути критеріями Аудиту екологічних аспектів. 

Висновки

У 2018-2020 рр. у рамках функціонування системи екологічного менеджменту на виконання розпорядчих документів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» фахівцями Компанії з охорони довкілля — корпоративними аудиторами відповідно до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 14001:2015 та ISO 19001:2018 відповідно до положень СОУ 71.2-20077720-079:2017 «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» Основні положення» проводились аудити екологічних аспектів діяльності АТ «Укртрансгаз», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта» та їх філій і виробничих підрозділів. Всього було проведено у 2018 році — 4 аудити; 2019-му — 4 аудити; 2020-му — 2 аудити (зменшення відбулося через пандемію). 

З метою обміну досвідом до проведення аудиту залучаються в якості спостерігачів працівники інших підприємств.

За результатами проведених аудитів оформлено відповідні Звіти аудиту екологічних аспектів, у яких наведено виявлені невідповідності, пропозиції та рекомендації щодо їх усунення. 

За результатами зовнішніх аудитів, який проводився провідними міжнародними компаніями, такими як OPIC, Deloitte та інші було підтверджено відповідність діяльності Компанії у сфері охорони довкілля, гігієни та безпеки праці вимогам екологічної та соціальної політики ЄБРР та плану дій що наблизило стандарти Компанії до вимог екологічної та соціальної політики ЄБРР, МБРР та інших фінансових компаній світу. Все це дозволило Компанії залучити значні фінансові ресурси через випуск облігацій (євробондів) та підтвердити статус надійного партнера.

У рамках впровадження систем менеджменту Компанія пройшла сертифікаційний аудит від авторитетного міжнародного органу з сертифікації TÜV SÜD Management Service GmbH на відповідність вимогам систем ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001. За результатами аудиту підтверджено, що в Компанії побудована та функціонує інтегрована система менеджменту у сферах якості, екології, охорони праці енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Наразі СОУ 71.2-20077720-079:2017 «Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» Основні положення», через суттєві зміни чинного законодавства, вже не актуальне і нами розпочато роботу з його перегляду і підготовлено вже першу редакцію цього стандарту.

Стааття з журналу №3, 2021 «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!