Новини

Повернутися до переліку новин

Увага! Щорічне оновлення експертної ради Професійної асоціації екологів України

У липні Професійна асоціація екологів України оновлює експертну раду та склад комітетів. Кожен, хто має власний реальний досвід в сфері екологізації, може долучитися до взаємодії.

ПАЕУ - вже зараз середовище для професійного зростання будь-кого (практика-еколога, політика, громадянина), тому у подальшому таке середовище буде посилювати кожного його учасника.

Щоб долучитися до співпраці, заповніть анкету

Пропонуємо долучитися до співпраці в рамках таких комітетів:

1.Комітет сталого розвитку та міжнародної взаємодії

 • Розробка синергетичних рішень, які, з одного боку, дозволять підприємствам екологізовуватися таким чином, щоб вигравати конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а з іншої — громадянам відчувати справжню свіжість повітря, справжній смак води, безпечність харчових та промислових продуктів і, головне, безпеку за своє здоров’я, здоров’я своїх дітей та нащадків.
 • Адаптація українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС.
 • Виконання міжнародних зобов’язань України
 • Розширення співробітництва з питань запобігання транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.
 • Збір, аналіз та популяризація кращих світових практик сталого розвитку

2.Комітет з екологічного права та законотворчості

 • Надання пропозицій щодо внесення змін до діючого природоохоронного законодавства
 • Надання пропозицій/ зауважень про проектах природоохоронних нормативних документів
 • Вдосконалення природоохоронного законодавства та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права (acquis) Європейського Союзу

3. Комітет моніторингу навколишнього природного середовища

 • Впровадження системи арбітражних випробувань
 • Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище
 • Створення реєстрів/баз відкритих даних  екологічної інформації
 • Формування комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища як систему виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в природоохоронній сфері
 • Впровадження системи кадастрів природних ресурсів
 • Упровадження технологій електронного урядування в екологічній сфері

4. Комітет промислової екології та інновацій

 • Впровадження екологічних інновацій в економіку та раціональне природокористування
 • Екологічна модернізація промислових підприємств
 • Розроблення критеріїв оцінки впливу на довкілля та показників допустимого впливу на довкілля для різних галузей економіки
 • Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та послуг, які відповідатимуть європейським нормам/вимогам
 • Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами
 • Розроблення системи управління екологічними ризиками
 • Сприяння зменшенню промислового забруднення

5. Комітет агроекології

 • забезпечення сталого виробництва якісної біологічної продукції
 •  збереження і відтворення природно-ресурсної бази аграрного сектора
 • ефективна екологізація всіх галузей сільськогосподарського виробництва

6. Комітет з питань боротьби зі зміною клімату та адаптації до змін

 • Робота щодо галузевих програм адаптації до змін клімату
 • Напрацювання пропозицій для забезпечення зниження

викидів парникових газів.

 • Впровадження системи моніторингу, звітності та

верифікації (МЗВ) викидів парникових газів

7. Комітет з охорони атмосферного повітря

 • Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
 • Аналіз законодавства Європейського Союзу з метою адаптації національного законодавства до вимог ЄС.
 • Удосконалення системи нарахування та використання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 • Збір та популяризація кращих практик задля покращення якості атмосферного повітря

8. Комітет з охорони та раціонального використання водних ресурсів

 • Реалізація Водної стратегії
 • Впровадження системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам
 • Підвищення ефективності водокористування
 • Проведення досліджень
 • Збір та популяризація кращих практик задля покращення якості стану водних ресурсів

9. Комітет з охорони надр

 • максимально можливе вилучення та використання витягнутих компонентів при розробці родовищ корисних копалин
 • забезпечення охорони підземних вод в процесі гірничих робіт, різноманітного будівництва, інших форм техногенного впливу на надра
 • спостереження і комплекс заходів по збереженню статистичної та геодинамічної стійкості надр в умовах підземної розробки корисних копалин, будівництва інженерних споруд, попередження їх шкідливих наслідків — просадки, утворення провалів, порушення геодинамічного режиму і ін
 • спостереження за природними процесами, в результаті яких руйнуються верхні зони земної кори, розробка заходів щодо зниження їх шкідливого впливу.
 • Проведення досліджень
 • Популяризація кращих світових практик

10. Комітет управління відходами

 • Впровадження системи обліку та звітності, системи моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та прозорої системи обліку небезпечних відходів від утворювача до кінцевого утилізатора.
 • Запровадження механізму декларування утворюваних відходів;
 • Стимулювання заміщення первинних природних ресурсів за рахунок використання відходів виробництва чи побічних продуктів.
 • Удосконалення системи поводження з небезпечними відходами та розвиток інфраструктури управління відходами
 • Впровадження системи розширеної відповідальності виробника
 • Запровадження передліцензійної перевірки для юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з поводження з небезпечними відходами;
 • Запровадження якісних критеріїв при державних закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів. У поводженні з небезпечними відходами не може бути головним ціновий фактор.

11. Комітет з промислових відходів

 • Рішення для організації дієвого ринку управління промисловими відходами
 • Імплементація Директиви про відходи №2008/98/ЄС та Директиву №1999/31/ЄС
 • Ратифікація Мінаматської конвенції по ртуті
 • Посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері
 • Збір та популяризація кращих практик задля ефективної системи циркулярної економіки

12. Комітет охорони земельних ресурсів та органічного виробництва

 • Впровадження системи    правових,    організаційних, економічних,   технологічних  та  інших  заходів,  спрямованих  на раціональне  використання  земель,  запобігання   необґрунтованому вилученню    земель    сільськогосподарського    призначення   для несільськогосподарських    потреб,    захист    від     шкідливого  антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів,

підвищення  продуктивності  земель  лісового  фонду,  забезпечення особливого    режиму    використання   земель   природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

 • Впровадження кращих практик органічного виробництва

13. Комітет з охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, розвитку екомережі

 • Розроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі, а також збереження унікальних природних ландшафтів.
 • Розроблення переліку екосистемних послуг та методик з оцінки їх вартості.
 • Розроблення законодавчих актів з охорони лісових екосистем та екосистемного підходу до використання лісових ресурсів.
 • Сприяння розробленню кадастру об’єктів тваринного і рослинного світу.
 • Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів, інвентаризація фауни урбанізованих ландшафтів.
 • Підтримка проектів відновлення в урбанізованих ландшафтах близьких до природних екосистем.
 • Аудит сучасного фактичного стану природоохоронних
 • територій, залучення даних дистанційного зондування
 • Землі та геопросторового моделювання

14. Комітет відновлюваних джерел енергії

Впровадження/розширення відновлювальних джерел енергії

15. Наукова рада ПАЕУ

Науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку всіх інструментів екологізації виробництва

 

Так, ще й досі значна кількість людей вважає, що вирішення, зокрема, екологічних та кліматичних проблем несе загрозу для економіки держави та компаній, є її гальмом або обмеженням і, відповідно, може завдати економічних проблем громадянам. Саме тому ПАЕУ об’єднала усі необхідні елементи сучасної демократичної держави (влада, бізнес, громадськість, наука), щоб не тільки заперечити неправильність цієї думки, а відшукувати, розробляти та пропонувати синергетичні рішення, які, з одного боку, дозволять підприємствам екологізовуватися таким чином, щоб вигравати конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а з іншої — громадянам відчувати справжню свіжість повітря, справжній смак води, безпечність харчових та промислових продуктів і, головне, безпеку за своє здоров’я, здоров’я своїх дітей та нащадків.

Наші цінності комплексного характеру, наша місія — сталий розвиток, як процес розвитку країни, що утворюється виключно у результаті синергії екологічної, економічної та соціальної складової, а не тільки за рахунок тотальної заборони природокористування, як такого взагалі.

Професійна асоціація екологів України — потужний екологічний хаб кращих технічних рішень для екологізації бізнесу, методичної та інформаційної підтримки бізнесу та ОТГ

Почути один одного, переконати, виробити спільну позицію та втілити її у життя — ось головна мета екологічно свідомої спільноти України, об’єднаної ПАЕУ!


Департамент комунікацій ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!