Новини

Повернутися до переліку новин

ПАЕУ щодо проєкту Закону України «Про території Смарагдової мережі» № 4461

ПАЕУ щодо проєкту Закону України «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461 від 04.12.2020 р., н.д. Ю. Овчинникова та інші)

Біорізноманіття планети вже давно знаходиться під загрозою збіднення та зникнення. І його втрати призводять до незворотних наслідків як для екосистем, так і для самих нас. 

Стійкість екосистем, планети Земля і нашого з вами життя залежить саме від кількості видів. Якщо видів буде недостатньо, нікому зайняти вільну екологічну нішу, - екосистема втрачає відповідну ланку, в результаті чого виникає дисбаланс. У кінці-кінців екосистема може повністю зруйнуватися та викликати загибель всього живого, в тому числі й людей.

Діяльність людини серйозно порушила стан довкілля, в тому числі безпрецедентно скоротила частку територій, зайнятих природними екосистемами, що є середовищем існування більшості біологічних видів.

Не дивлячись на те, що Україна займає 5,7% площі Європи, на її території представлено не менше 35% європейського біорізноманіття (понад 70 тис. видів тварин і рослин). 

Однією із основних проблем збереження біорізноманіття в Україні є те, що практичні заходи, програми і часто навіть законодавство не направлені на мінімізацію реальних причин, які призводять до втрат біорізноманіття.

З метою збереження біорізноманіття та на виконання міжнародних зобов’язань з 2004 року в Україні діє Закон  України «Про екологічну мережу». Вказаний Закон, серед іншого передбачає проектування екомережі, визначення її території, програми розвитку та включення до Генеральної схеми планування території України.

За умови реальної реалізації Закону з 2004 року, протягом 17 років  станом на 2021 рік Україна мала б сформувати території екомережі на регіональному та національному рівні, мати реальні прогами розвитку цих територій та досягти бажаної мети – збереження біорізноманіття.

Проте, ситуація зворотна і сьогодні ми маємо чергову спробу нормативного регулювання  питання збереження біорізноманіття - проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461).

Метою проєкту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є, зокрема, встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, а також виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Законопроєкт за своєю метою відповідає статтям 360-363, 365 Угоди про асоціацію в частині розвитку та зміцнення співробітництва між Сторонами з питань охорони навколишнього середовища та підвищення природоохоронної ефективності з урахуванням багатосторонніх угод в цій сфері. 
Відповідно до Додатка XXX до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання щодо наближення національного законодавства до положень директив 2009/147/ЄС та 92/43/ЄЕС, яка є  правовим інструментом, що імплементує положення Бернської конвенції, та запроваджує більш конкретні вимоги для визначеного географічного регіону. В ній знайшла своє втілення так звана оселищна концепція збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, яка, по суті, лежить в основі визначення територіальних об’єктів охорони в країнах ЄС. 
Так, Україна повинна забезпечити ефективне впровадження у свою національну правову систему положень Директиви 92/43/ЄЕС щодо: 

 • підготовки реєстру місць (природних середовищ існування), призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі); 
 • запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць; 
 • встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів; 
 • встановлення суворого режиму захисту певних видів; 
 • встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню.

Директива 2009/147/ЄС передбачає встановлення спеціальних природоохоронних територій (Special Protection Areas), які разом з об’єктами природи загальноєвропейського значення (Sites of Community Importance), що створюються відповідно до Директиви 92/43/ЄЕС, формують мережу «Natura 2000» (діє виключно в країнах Європейського Союзу). Смарагдова мережа є еквівалентом мережі природоохоронних територій «Natura 2000», але діє за межами Європейського Союзу.

Фактично, вже сьогодні територій Смарагдової мережі внесені до Державного земельного кадастру, що дає можливість формувати відповідні програми розвитку цих територій (рис. 1.1)

Рис. 1.1. Шар «Смарагдова мережа»  Публічної  кадастрової карти України

Слід зазначити, що положення проєкту Закону узгоджуються з положеннями директив 2009/147/ЄС та 92/43/ЄЕС, зокрема, щодо: 

 • визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (частина перша статті 4 Директиви 2009/147/ЄС); 
 • підготовки реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (стаття 4 Директиви 92/43/ЄЕС); 
 • запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (стаття 6 Директиви 92/43/ЄЕС); 
 • встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (стаття 11 Директиви 92/43/ЄЕС).

Професійна асоціація екологів України (надалі – ПАЕУ) підтримує вказані положення проекту.

Водночас, проектом запропоновано проходження окремої дозвільної процедури оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

Так, частиною третьою статті 6 Директиви 92/43/ЄЕС передбачено, що будь-який план або проєкт, який безпосередньо не пов’язаний з управлінням об’єктом (територією) або не є необхідним у контексті такого управління, але може мати значний вплив на процес управління, сам по собі або в поєднанні з іншими планами або проєктами, має бути відповідним чином оцінений на предмет наслідків його впровадження для об’єкта (території) з урахуванням завдань щодо його охорони. 

Важливо зазначити, що з 2018 року в Україні впроваджено прогресивний європейський Закон «Про оцінку впливу на довкілля», який серед іншого передбачає оцінку впливу планованої діяльності на біорізноманіття.

Наказом Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України 15.03.2021 «Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля» затверджені відповідні методичні рекомендації, які визначають і оцінку впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі. Зокрема, для оцінки стану (статусу) збереження охоронюваних об’єктів рекомендовано методологію інвентаризації і моніторингу територій Смарагдової мережі (розділ 4.2 Додатку 4).

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (ч.5 ст. 9) передбачається, що у висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган:

 • визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності;
 • встановлює умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
 • встановлює умови щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.
Тобто фактично, на сьогоднішній день наявна оцінка впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі та повноваження уповноваженого органу щодо визначення діяльності недопустимою чи встановлення екологічних умов планованої діяльності.

Водночас, вказані положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» поширюються на перелік видів діяльності, визначений цим Законом, який може не охоплювати інші види діяльності, що здійснюються в межах території Смарагдової мережі.

Враховуючи викладене, ПАЕУ, з метою охорони біорізноманіття та Смарагдової мережі, дотримання принципів Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пропонує включити господарську діяльність в межах територій Смарагдової мережі до переліку видів діяльності , відносно яких здійснюється оцінка впливу на довкілля, та надає пропозиції щодо проєкту, викладені в таблиці.

Пропозиції ПАЕУ до проєкту Закону України 
«Про території Смарагдової мережі»
(реєстр. № 4461 від 04.12.2020 р., н.д. Ю. Овчинникова та інші)

Зміст відповідного положення 
(норми) проекту акта
Зміст відповідного положення 
(норми) проекту акта, запропонованого ПАЕУ
Проект Закону України «Про території Смарагдової мережі»

Стаття 1. Визначення термінів
2. Для цілей цього Закону під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», а також діяльність, визначена частиною першою статті 10 цього Закону.

Стаття 1. Визначення термінів
2. Для цілей цього Закону під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Стаття 10. Основні положення щодо оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1. Здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковим у процесі:
 затвердження документів державного планування, що підлягають стратегічній екологічній оцінці в порядку та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
здійснення землеустрою на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; 
прийняття рішень про провадження планованої діяльності, яка може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі в порядку та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
планування господарської діяльності в межах територій Смарагдової мережі не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 
Стаття 10. Основні положення щодо оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1.Здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковим у процесі:
 затвердження документів державного планування, що підлягають стратегічній екологічній оцінці в порядку та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
здійснення землеустрою на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях; 
прийняття рішень про провадження планованої діяльності, яка може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі в порядку та відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
виключити.
 
Стаття 10. Основні положення щодо оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1…    
2. Обов’язковою умовою прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування документу дозвільного характеру або іншого акту, який дає право на проведення господарської діяльності на території Смарагдової мережі (далі – рішення про провадження планованої діяльності), є рішення уповноваженого центрального органу про відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі або рішення про відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі.
 
Стаття 10. Основні положення щодо оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1…    
2.  Обов’язковою умовою прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування документу дозвільного характеру щодо проведення господарської діяльності на території Смарагдової мережі є висновок з оцінки впливу на довкілля.
 
Стаття 11. Сфера застосування та процедура оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності
1. Оцінці впливу підлягають види діяльності в межах включених до Національного реєстру територій Смарагдової мережі які можуть мати негативний вплив на ці території, окрім видів планованої діяльності, визначених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема:
1) ведення лісового господарства (окрім проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду);
2) ведення мисливського господарства;
3) промислове рибальство;
4) проведення рубок оздоровлення та формування лісів в межах особливо цінних ділянок (окрім проведення суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду);
5) будівництво та/або розширення автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів, що мають менше чотирьох смуг руху;
6) будівництво трубопроводів для транспортування газу, нафти, хімічних речовин за межами населених пунктів незалежно від діаметру та довжини, окрім будівництва трубопроводів для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів, будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані, будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин), трубопроводів на землях водного фонду;
7) будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) за межами населених пунктів незалежно від напруги, окрім будівництва повітряних та кабельних ліній електропередачі напругою 110 кіловольт і будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів;
8) будівництво наземних об’єктів електроенергетики для вироблення з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики на площі більше 1 га за межами населених пунктів; геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин; гідротехнічна, агролісотехнічна, культуртехнічна, хімічна меліорації земель;
9) будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем;
10) зміна цільового призначення або виду угідь земельних ділянок площею 1 га і більше за межами населених пунктів за виключенням випадку, коли зміна цільового призначення або виду угідь проводиться в рамках здійснення планованої діяльності, на яку є висновок з оцінки впливу на довкілля та/або з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі;
11) забір води з поверхневих водних об’єктів обсягом понад 300 метрів кубічних на добу;
12) інша діяльність, яка планується в межах територій Смарагдової мережі та може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі.
2. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі здійснюється до отримання рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, яке приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого акту органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі - рішення про провадження планованої діяльності), зокрема:
1) дозволу на виконання будівельних робіт;
2) рішення про затвердження проекту організації та розвитку мисливського господарства;
3) рішення про затвердження проекту організації та розвитку лісового господарства та змін до нього;
4) рішення про затвердження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів;
5) рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про надання в постійне користування та оренду земельних ділянок;
6) дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;
7) дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача;
8) дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;
9) дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);
10) рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами;
11) рішення про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
12) рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
13) спеціального дозволу на користування надрами, зокрема на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин;
14) дозволу на спеціальне водокористування;
15) дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду тощо.
3. Для визначення необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі фізична чи юридична особа, яка має намір провадити діяльність, що може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі і не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – заявник), подає уповноваженому центральному органу повідомлення про провадження діяльності, яка може мати негативний вплив на території Смарагдової мережі (далі – повідомлення). Повідомлення повинно містити інформацію про:
1) заявника;
2) плановану діяльність, а саме місце її провадження, опис та характеристики;
3) передбачену процедуру оцінки впливу на території Смарагдової мережі та можливості для участі в ній громадськості, найменування уповноваженого центрального органу, якому надсилаються зауваження та пропозиції громадськості;
4) вид рішення про провадження планованої діяльності, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення.
Форма повідомлення та порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Повідомлення оприлюднюється уповноваженим центральним органом в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті, а також на офіційному веб-сайті цього органу.
4. Протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті, громадськість може надавати зауваження і пропозиції щодо необхідності здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді).
5. За результатами розгляду повідомлення, зауважень і пропозицій громадськості, виходячи з характеру, масштабу та місця провадження планованої діяльності, у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення, уповноважений центральний орган приймає рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначає ймовірність негативного впливу на території Смарагдової мережі, а також необхідність чи відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
У разі якщо результати розгляду не дозволяють дійти висновку про відсутність негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, уповноважений центральний орган обґрунтовує рішення про необхідність проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначає необхідність проведення такої оцінки. Критерії визначення імовірності негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Сфера застосування та процедура оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності
1. Оцінці впливу підлягають види діяльності в межах включених до Національного реєстру територій Смарагдової мережі які можуть мати негативний вплив на ці території, визначені Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
виключити

 
Стаття 12. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1. Суб’єкт господарювання, який планує здійснювати діяльність у межах визначеної території Смарагдової мережі забезпечує підготовку Звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.
2. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, який готується у порядку, визначеному цією статтею, розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту про стратегічну екологічну оцінку, згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту з оцінки впливу на довкілля, згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» включають:
1) опис планованої діяльності, зокрема:
цілі планованої діяльності;
опис місця провадження планованої діяльності, складений з використанням геоінформаційних ресурсів;
опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт;
опис основних характеристик планованої діяльності під час провадження, за наступними аспектами:
виробничі процеси із зазначенням технологічного устаткування, зокрема, такого, що є джерелом забруднення хімічними речовинами або фізичних впливів на довкілля;
види і кількість матеріалів та природних ресурсів, які планується використовувати;
2) ідентифікацію у складі територій Смарагдової мережі територій, які зазнають наслідків виконання документа державного планування чи впливу планованої діяльності з урахуванням прямого і опосередкованого впливу, а також з наведенням географічної інформації про зазначені території з використанням геоінформаційних ресурсів;
3) опис територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу планованої діяльності чи наслідків виконання документа державного планування) на поточний стан, у тому числі інвентаризація в межах територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу) природних оселищ з додатку I до цього Закону, видів фауни і флори з додатків ІІ і ІІІ до цього Закону та оселищ цих видів, і характеристика статусу збереження зазначених охоронюваних природних оселищ та видів;
4) визначення і характеристику індивідуальних та кумулятивних наслідків та впливів на території Смарагдової мережі, що ймовірно виникнуть у результаті виконання документа державного планування, підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі величини і територіальних масштабів, інтенсивності, тривалості, частоти впливів від очікуваних викидів (скидів), відходів, забруднення води, повітря, земель та ґрунтів, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, з ідентифікацією впливів для:
статусу збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні на територіях Смарагдової мережі;
цілісності і цілей збереження (функцій) територій Смарагдової мережі;
5) визначення заходів із запобігання, пом’якшення та усунення наслідків виконання документа державного планування та впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, у тому числі на природні оселища та види фауни і флори, що підлягають особливій охороні, а також на цілісність та цілі збереження (функції) територій Смарагдової мережі, а також заходів з досягнення сприятливого статусу збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, з урахуванням виправданих альтернатив;
6) список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на території Смарагдової мережі;
7) список наукових публікацій авторів (виконавців), що підтверджують наявність досліджень видів флори і фауни та типів природних оселищ, характерних для території Смарагдової мережі.
3. Розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту про стратегічну екологічну оцінку згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», розділ з оцінки впливу на території Смарагдової мережі звіту з оцінки впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не включає інформацію, передбачену пунктами 1 та 6 частини першої цієї статті.
4. Якщо заявник самостійно вбачає ймовірність негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, заявник має право подати уповноваженому центральному органу звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі без процедур, визначених частинами 3-5 статті 11 цього закону.
5. У разі прийняття уповноваженим центральним органом рішення про необхідність проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, а також у випадках, передбачених частиною 3 цієї статті, заявник забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі і подає його уповноваженому центральному органу.
6. Перед підготовкою звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі заявник може звернутися до уповноваженого центрального органу для отримання інформації щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, яка підлягає включенню до звіту з оцінки на території Смарагдової мережі. Така інформація надається протягом п’яти робочих днів.
7. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, наведеної у звіті з оцінки впливу на території Смарагдової мережі згідно з законодавством.
8. Звіт (розділ) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі підписується всіма його авторами (виконавцями). Автори (виконавці) звітів (розділів) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі повинні спеціалізуватися на дослідженнях видів флори і фауни та типів природних оселищ, характерних для території Смарагдової мережі, що підтверджується науковими публікаціями.
9. Методичні рекомендації із підготовки звіту (розділу) з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та розробки заходів із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на території Смарагдової мережі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
 
Стаття 13. Громадське обговорення оцінки впливу на території Смарагдової мережі
1. Уповноважений центральний орган забезпечує проведення громадського обговорення у процесі здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі планованої діяльності, шляхом оприлюднення інформації про строки та порядок громадського обговорення, документів та інформації, поданих заявником, збору зауважень і пропозицій громадськості, в порядку, передбаченому цією статтею.
2. Уповноважений центральний орган оприлюднює звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі протягом трьох робочих днів з дня його надходження в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті. Разом із звітом з оцінки впливу на території Смарагдової мережі уповноважений центральний орган оприлюднює інформацію про строки та порядок громадського обговорення, поштову та електронну адреси, на які подаються зауваження та пропозиції громадськості, рішення про провадження планованої діяльності, а також орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на території Смарагдової мережі. Зазначена інформація оприлюднюється уповноваженим центральним органом в порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті, а також на офіційному веб-сайті цього органу.
3. Громадське обговорення планованої діяльності починається з дня оприлюднення звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі в порядку, визначеному частиною дванадцятою цієї статті, і триває двадцять робочих днів. Громадське обговорення проводиться у формі надання зауважень та пропозицій в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді). Громадськість має право подавати будь-які зауваження та пропозиції, які, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування.
4. Усі зауваження та пропозиції громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим центральним органом. Уповноважений центральний орган забезпечує підготовку звіту про громадське обговорення. Невід’ємною частиною звіту про громадське обговорення є усі отримані письмові зауваження та пропозиції громадськості, а також таблиця із зазначенням інформації про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій.
 
Стаття 14. Висновок з оцінки впливу на територію Смарагдової мережі
1. У строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня завершення громадського обговорення, уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначає наявність чи обґрунтовує відсутність негативного впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі. Висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі є обов’язковим.
2. У разі відсутності обґрунтованих підстав вважати, що провадження планованої діяльності не матиме негативного впливу на сприятливий статус збереження типів природних оселищ та видів флори і фауни, цілісність та досягнення цілей збереження, визначених для відповідних територій Смарагдової мережі, та/або у разі недостатності інформації для прийняття рішення, уповноважений центральний орган видає висновок з оцінки впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі, яким визначає негативний вплив на території Смарагдової мережі.
Висновком з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначається відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі, встановлюються заходи із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на відповідні території Смарагдової мережі. При встановленні таких заходів, уповноважений центральний орган керується інтересами забезпечення цілісності та досягнення цілей збереження відповідних територій Смарагдової мережі.
Критерії визначення відсутності негативного впливу на території Смарагдової мережі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Забороняється прийняття рішення про провадження планованої діяльності, яка згідно цього Закону вимагає здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, без отримання рішення про відсутність необхідності проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі або висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, яким визначається відсутність негативного впливу на території Смарагдової мережі.
Забороняється провадження планованої діяльності, яка пройшла процедуру оцінки впливу на території Смарагдової мережі, якщо не забезпечено в повному обсязі виконання заходів із запобігання, пом’якшення та усунення впливу на відповідні території Смарагдової мережі, передбачених у висновку з оцінки впливу на території Смарагдової мережі.
4. Повідомлення, звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі, інші документи та інформація, отримані від заявника в процесі здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, зауваження та пропозиції громадськості вносяться уповноваженим центральним органом до Реєстру з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та оприлюднюються на порталі реєстру у мережі Інтернет протягом трьох робочих днів з дня їх одержання.
Рішення про необхідність здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, висновок з оцінки впливу на території Смарагдової мережі видаються безкоштовно, вносяться до Реєстру з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та оприлюднюються на порталі реєстру у мережі Інтернет у строк, передбачений для їх видачі. Звіт про громадське обговорення вноситься до Реєстру з оцінки впливу на території Смарагдової мережі та оприлюднюється на порталі реєстру одночасно з висновком з оцінки впливу на території Смарагдової мережі.
5. Уся інформація та документи, що створюються в процесі здійснення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, є відкритими.
6. Реєстр з оцінки впливу на території Смарагдової мережі є складовою частиною Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.
 
Стаття 19. Прикінцеві та перехідні положення
1….
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) ….
відсутня
Стаття 19. Прикінцеві та перехідні положення
1….
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) ….
25) у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315) :
доповнити частину 3 статті 3 пунктом 21-1 такого змісту :
«21-1) господарська діяльність в межах територій Смарагдової мережі»
 

 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!