Новини

Повернутися до переліку новин

ПРОПОЗИЦІЇ від Професійної Асоціації екологів України (ПАЕУ) до проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»

Метою ПЗУ «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл.

Проект Закону розроблено на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402-р (далі — Концепція), та з метою імплементації вимог Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) (далі — Директива).

У процесі обговорення представники суб’єктів господарювання були одностайними в тому, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, оскільки він по суті є переписаною Директивою та не адаптований до положень та норм чинного законодавства.

Експерти ПАЕУ підготували ПРОПОЗИЦІЇ до проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення»

ПРОПОЗИЦІЇ
від Професійної Асоціації екологів України (ПАЕУ)
до проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» (надалі – Проект)

№ з/п

Чинна редакція Проекту

Редакція, яка пропонується

Обґрунтування

1

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
викид – безпосереднє або опосередковане вивільнення речовин, вібрації, тепла або шуму зі стаціонарних або дифузних джерел в установці у повітря, воду або ґрунт;

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
викид – надходження забруднюючих речовин, вібрації, тепла або шуму із джерел установки у повітря, воду або ґрунт;

У редакції терміну «викид» застосовані наступні визначення: «безпосереднє вивільнення»,  «опосередковане вивільнення», «дифузне джерело», які відсутні в чинному законодавстві України, а також не передбачені Проектом. Застосування вказаних термінів порушує принцип правової визначеності закону як норми права.

2

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
гранично допустимий викид – маса, виражена відносно конкретних параметрів, концентрація та/або рівень викиду, що не повинні перевищуватися протягом одного або кількох періодів часу;

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
гранично допустимий викид – маса, виражена відносно конкретних параметрів, концентрація та/або рівень забруднюючої речовини, що є допустимими та не повинні перевищуватися протягом одного або кількох періодів часу;

Застосовано не коректну термінологію «викид…=… викид».

3

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дозвільний орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дозвільний орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища або територіальний орган  - відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласних, міських Київської та Севастопольської державних адміністрацій, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів

Процедура отримання інтегрованого дозволу виключно в одному дозвільному органі призведе до значного навантаження, затягування та

4

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
відсутнє

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
джерело установки – отвір, поверхня що мають просторові координати, з яких надходять викид.

Термін «джерело установки» застосовується у Проекті (ст. 1), проте його визначення відсутнє, що порушує принцип правової визначеності закону як норми права

5

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
забруднення – безпосереднє або опосередковане внесення в результаті людської діяльності речовин, вібрації, тепла або шуму у повітря, воду або ґрунт, що можуть бути шкідливими для здоров'я людини або довкілля, призводити до пошкоджень майна, або шкодити чи заважати життєдіяльності людини та іншим законним використанням довкілля;

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
забрудненнянадходження викиду у повітря, воду або ґрунт;

У редакції терміну «забруднення» застосовані наступні визначення: «безпосереднє внесення»,  «опосередковане внесення», які відсутні в чинному законодавстві України, а також не передбачені Проектом. Застосування вказаних термінів порушує принцип правової визначеності закону як норми права. Також у вказаному терміні застосовуються декларативні визначення «можуть бути шкідливими для здоров'я людини або довкілля, призводити до пошкоджень майна, або шкодити чи заважати життєдіяльності людини та іншим законним використанням довкілля». Саме по собі надходження забруднюючої речовини апріорі приносить шкоду довкіллю, людині.
Застосування декларативних понять, які  не мають конкретних оцінок порушую принцип правової визначеності і перенавантажує Проект.

6

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
заінтересовані органи – центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у процесі видачі інтегрованого дозволу та в межах своєї компетенції надають дозвільному органу висновки щодо доцільності видачі інтегрованого дозволу та пропозиції до умов інтегрованого дозволу: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони атмосферного повітря; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; контролюючий орган;

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
заінтересовані органи – центральні органи виконавчої влади та уповноважені територіальні органи, які беруть участь у процесі видачі інтегрованого дозволу та в межах своєї компетенції надають дозвільному органу висновки щодо доцільності видачі інтегрованого дозволу та пропозиції до умов інтегрованого дозволу: центральний орган виконавчої влади та територіальні органи, що реалізує державну політику у сфері управління відходами; центральний та територіальні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів; центральний та територіальні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони атмосферного повітря; центральний та територіальні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню; центральний та територіальні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; центральний та територіальні органи виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; контролюючий орган; орган місцевого самоврядування

Процедура отримання інтегрованого дозволу та його погодження в центральному органі призведе до її значного навантаження, затягування.
В Проекті передбачається ознайомлення органів місцевого самоврядування із заявою (ст.8, 9 ), водночас вказані органи відсутні в переліку заінтересованих органів.

7

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
відсутнє

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
інтегрований дозвіл - це офіційний документ, який  дає  право   оператору установки
її експлуатувати,  за  умови  дотримання встановлених  нормативів граничнодопустимих викидів та вимог  до  технологічних  процесів  у  частині  обмеження  викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Метою Проекту є запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля інструментом інтегрованого дозволу та його умовами. Водночас, визначення терміну «інтегрований дозвіл» проект не містить. 

8

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
контролюючий орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
контролюючий орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та його територіальні органи

Здійснення контролю виключно центральним органом виконавчої влади умов дотримання інтегрованого дозволу є недієвим, оскільки передбачається значний перелік діяльності, яка потребує отримання інтегрованого дозволу.

9

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
оператор установки – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює експлуатацію або контроль за всією або частиною установки або яким делеговано вирішальний вплив на господарську діяльність щодо технічного функціонування установки;

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
оператор установкиюридична особа чи фізична особа-підприємець, яка здійснює експлуатацію установки;

Запропонований термін «оператор установки» не відповідає чинному законодавству.

10

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
відсутнє

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
орган місцевого самоврядування - орган місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу установки;

В Проекті передбачається ознайомлення органів місцевого самоврядування із заявою (ст.8, 9 ), водночас відповідний термін відсутній.

11

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
установка – стаціонарна технічна одиниця, в межах якої провадяться один або кілька видів діяльності, визначених цим Законом, та будь-які безпосередньо пов’язані з цим види діяльності у межах того самого промислового майданчика, що мають технічний зв'язок з діяльністю, визначеною цим Законом, і які можуть впливати на викиди та забруднення.

Стаття 1. Визначення термінів
1.У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
установкастаціонарна технічна одиниця, в межах якої провадяться один або кілька видів діяльності, визначених цим Законом

Безпосередньо пов’язані види діяльності у межах того самого промислового майданчика, що мають технічний зв'язок вже є діяльністю, передбаченою Проектом.

12

Стаття 4. Загальні положення про інтегрований дозвіл
1. …
2. Інтегрований дозвіл може охоплювати одну і більше установок або частин установок, розташованих на одному і тому самому промисловому майданчику, який експлуатується одним і тим самим оператором.

Стаття 4. Загальні положення про інтегрований дозвіл
1. …
2. Інтегрований дозвіл може охоплювати одну і більше установок, розташованих на одному і тому самому промисловому майданчику, який експлуатується одним і тим самим оператором.

Установкою визначено технічну одиницю, в межах якої здійснюється діяльність,  визначена ст. 2 Проекту, в зв’язку з чим, отримання інтегрованого дозволу на частину установки є недоцільною

13

Стаття 4. Загальні положення про інтегрований дозвіл
1. …
3. Якщо інтегрований дозвіл охоплює дві або більше установок, він встановлює вимоги задля забезпечення дотримання всіма установками вимог цього Закону або іншого галузевого законодавства.

Стаття 4. Загальні положення про інтегрований дозвіл
1. …
3. Якщо інтегрований дозвіл охоплює дві або більше установок, він встановлює вимоги для кожної з них.

Пропонується більш лаконічна диспозиція статті.

14

Стаття 5. Основні обов’язки оператора під час експлуатації установки, яка вимагає інтегрованого дозволу
1. Оператор установки, який отримує інтегрований дозвіл, зобов’язаний:
вживати усіх належних заходів із запобігання забрудненню;
застосовувати найкращі доступні технології та методи управління;
не спричиняти значного забруднення;
попереджати утворення відходів;
якщо відходи утворено, здійснювати, у порядку пріоритетності, їх підготовку до повторного використання, переробки або відновлення, а якщо це технічно та економічно неможливо, видаляти, при цьому уникаючи або зменшуючи будь-який негативний вплив на довкілля;
раціонально використовувати енергію;
вживати необхідних заходів з попередження аварій та мінімізації їх наслідків;
у випадку припинення діяльності вживати необхідних заходів з уникнення будь-якого ризику забруднення та повернення місцевості, в якій відбувалася діяльність, у стан, який відповідає вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.

Стаття 5. Основні обов’язки оператора під час експлуатації установки, яка вимагає інтегрованого дозволу
1. Оператор установки, який отримав інтегрований дозвіл, зобов’язаний:
вживати заходів із запобігання забрудненню та дотримуватись умов інтегрованого дозволу;
застосовувати найкращі доступні технології та методи управління;
виключити
попереджати утворення відходів;
якщо відходи утворено, здійснювати, у порядку пріоритетності, їх підготовку до повторного використання, переробки або відновлення, а якщо це технічно та економічно неможливо, видаляти, при цьому уникаючи або зменшуючи будь-який негативний вплив на довкілля;
виключити
вживати заходів з попередження аварій та мінімізації їх наслідків відповідно до умов інтегрованого дозволу;
у випадку припинення діяльності вживати заходів з уникнення будь-якого ризику забруднення та повернення місцевості, в якій відбувалася діяльність, у стан, який відповідає вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.

Ч.9 ст. 4 Проекту передбачено, що забороняється експлуатація установок, які вимагають інтегрованого дозволу згідно з цим Законом, до його отримання. Зазначення обов’язків оператора установки в процесі отримання дозволу, суперечить вказаній нормі та ст. 12 Проекту.
Застосування терміну «усіх належних заходів» є оціночним та суб’єктивним, що суперечить правовій визначеності Закону.
Зобов’язання  «не спричиняти значного забруднення» суперечить меті Проекту, оскільки інтегрований дозвіл передбачає допустиме забруднення, все інше забруднення, у т.ч. «значне», є неприпустимим. Тим більше, що Проект не містить вимог до «значного забруднення».
Проект не містить визначення «раціональне використання енергії» та вимог до такого використання. Вказане зобов’язання носить декларативний характер та суперечить правовій визначеності Закону.
Раціональне використання енергії вже передбачене відповідною найкращою доступною технологією та методами управління.

15

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
2. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу містить інформацію про:
1) ….;
7) характер та кількість очікуваних викидів з установки, а також визначення значних впливів викидів на довкілля;

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
2. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу містить інформацію про:
1) ….;
7) види та кількість очікуваних викидів з установки, а також визначення впливів викидів на довкілля; обсяги водокористування;

Терміни «характер викидів»  та «значний вплив» не визначено чинним законодавством, в наслідок чого їх застосування носить оціночний, суб’єктивний характер.
Статтею 6 проекту визначено інформацію, яку подає оператор установки у заяві на отримання інтегрованого дозволу. Вказана інформація не передбачає дані про водокористування, що виключає об’єктивну оцінку впливу та умови інтегрованого дозволу і в частині водокористування.

16

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
3. Разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу оператор установки подає:
1) за необхідності, базовий звіт, розроблений відповідно до статті 27 цього Закону;

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
3. Разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу оператор установки подає:
1) базовий звіт у випадках, передбачених частиною 2 статті 27 цього Закону, розроблений відповідно до статті 27 цього Закону;

Термін «за необхідності» носить оціночний, суб’єктивний характер, суперечить правовій визначеності Закону.

17

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
3. Разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу оператор установки подає:
1) …
2) за необхідності, обґрунтування відступу та оцінка відступу, розроблені відповідно до статті 15 цього Закону;

Стаття 6. Заява на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу
1. …
3. Разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу оператор установки подає:
1) …
2) обґрунтування відступу та оцінка відступу, розроблені у випадках та відповідно до статті 15 цього Закону;

Термін «за необхідності» носить оціночний, суб’єктивний характер, суперечить правовій визначеності Закону.

18

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1. Дозвільний орган у строк, визначений для оприлюднення заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу, надсилає її засобами реєстру інтегрованих дозволів заінтересованим органам та, за необхідності, іншим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1. Дозвільний орган у строк, визначений для оприлюднення заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу, надсилає її засобами реєстру інтегрованих дозволів заінтересованим органам.

В Проекті передбачається ознайомлення органів місцевого самоврядування із заявою (ст.8, 9 ) та надання останніми пропозицій та зауважень до заяви. Доцільно включити органи місцевого самоврядування до заінтересованих осіб .
Також, термін «за необхідності» носить оціночний, суб’єктивний характер, суперечить правовій визначеності Закону.

19

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
2. Заінтересовані органи в межах своєї компетенції надають дозвільному органу висновки щодо доцільності видачі інтегрованого дозволу, а також пропозиції до умов інтегрованого дозволу в письмовій формі у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня завершення громадського обговорення у процесі отримання інтегрованого дозволу. У той самий строк інші органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право надавати дозвільному органу зауваження та пропозиції до заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу. У разі ненадання пропозицій та зауважень протягом зазначеного строку вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
2. Заінтересовані органи в межах своєї компетенції надають дозвільному органу висновки щодо доцільності видачі інтегрованого дозволу, а також пропозиції до умов інтегрованого дозволу в письмовій формі у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня завершення громадського обговорення у процесі отримання інтегрованого дозволу. У разі ненадання пропозицій та зауважень протягом зазначеного строку вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.

Ст. 7 Проекту передбачається попередній розгляд заяви дозвільним органом, за результатами якого дозвільний орган або приймає рішення про прийнятність заяви та початок процедури отримання інтегрованого дозволу або повернення заяви на опрацювання.
Надання іншими органи державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування зауважеь та пропозицій до заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу, процедура по якій вже розпочата не містить логічного навантаження.

20

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
3. Дозвільний орган оприлюднює засобами реєстру інтегрованих дозволів висновки та пропозиції заінтересованих органів, а також зауваження та пропозиції інших органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надані згідно з частиною другою цієї статті, протягом трьох робочих днів з дня їх надходження.
4. Заінтересовані органи, інші органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право брати участь у громадських слуханнях, передбачених статтею 8 цього Закону, та в межах своєї компетенції, під час підготовки висновків, передбачених частиною другою цієї статті, враховують повністю, враховують частково або обґрунтовано відхиляють зауваження та пропозиції, висловленні відповідно до статті 8 цього Закону.

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
3. Дозвільний орган оприлюднює засобами реєстру інтегрованих дозволів висновки та пропозиції заінтересованих органів, надані згідно з частиною другою цієї статті, протягом трьох робочих днів з дня їх надходження.
4. Заінтересовані органи мають право брати участь у громадських слуханнях, передбачених статтею 8 цього Закону, та в межах своєї компетенції, під час підготовки висновків, передбачених частиною другою цієї статті, враховують повністю, враховують частково або обґрунтовано відхиляють зауваження та пропозиції, висловленні відповідно до статті 8 цього Закону.

В Проекті передбачається ознайомлення органів місцевого самоврядування із заявою (ст.8, 9 ), пропонується віднести органи місцевого самоврядування до заінтересованих осіб.

21

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
5. За необхідності, для узгодження позицій заінтересованих органів щодо доцільності видачі інтегрованого дозволу та його умов, а також у разі ненадання висновків, передбачених частиною другою цієї статті, хоча б одним із заінтересованих органів, дозвільний орган готує проект інтегрованого дозволу, забезпечує доступ до нього засобами реєстру інтегрованих дозволів та скликає засідання узгоджувальної комісії, порядок роботи якої затверджується Кабінетом Міністрів України. На засідання узгоджувальної комісії можуть запрошуватися представники оператора установки, інших органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості.

Стаття 9. Розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
1…..
5. виключити

Проектом пропонується формування узгоджувальної комісії, порядок роботи якої затверджується Кабінетом Міністрів України. На засідання узгоджувальної комісії можуть запрошуватися представники оператора установки, інших органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості (ст. 9). Результати транскордонних консультацій враховуються при винесенні рішення про видачу або відмову у видачі інтегрованого дозволу. З цією метою дозвільний орган може скликати засідання узгоджувальної комісії (ч.4 ст. 10). За результатами розгляду заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу, на підставі протоколів засідання узгоджувальної комісії (у разі проведення), з урахуванням результатів громадського обговорення та транскордонних консультацій (в разі проведення), дозвільний орган видає інтегрований дозвіл або приймає рішення про відмову у видачі інтегрованого дозволу (ч.1. ст. 11) . Якщо діяльність або тип виробничого процесу, що застосовуються в установці, не охоплено будь-якими висновками найкращих доступних технологій та методів управління, або якщо такі висновки не стосуються всіх потенційних впливів діяльності або виробничого процесу на довкілля, дозвільний орган, за результатами розгляду на засіданні узгоджувальної комісії, встановлює умови інтегрованого дозволу на основі найкращих доступних технологій та методів управління, які він визначив для видів діяльності або виробничих процесів (ч.5 ст.12). В процесі анулювання у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про початок процедури анулювання інтегрованого дозволу засобами реєстру інтегрованих дозволів, оператор установки має право подати дозвільному органу заперечення, пояснення та будь-яку додаткову інформацію, визначену оператором установки, а також вимагати проведення засідання узгоджувальної комісії. Дозвільний орган приймає рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заперечень, пояснень та будь-якої додаткової інформації від оператора установки або у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня проведення засідання узгоджувальної комісії, та у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це оператора установки засобами реєстру інтегрованих дозволів.
Формування додаткового дорадчого комісійного органу суперечить  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки уніфікований дозвіл є документом дозвільного характеру, а отже відповідно до статті 4 цього закону виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, узгоджувальна комісія не є дозвільним органом у розумінні чинного законодавства.
Необхідність скликання узгоджувальної комісії, проведення засідань та прийняття рішень  значно затримає процедуру видачі інтегрованих дозволів.

22

Стаття 10. Транскордонні консультації
1…
4. Результати транскордонних консультацій враховуються при винесенні рішення про видачу або відмову у видачі інтегрованого дозволу. З цією метою дозвільний орган може скликати засідання узгоджувальної комісії, передбаченої частиною п’ятою статті 9 цього Закону.

Стаття 10. Транскордонні консультації
1…
4. Результати транскордонних консультацій враховуються при винесенні рішення про видачу або відмову у видачі інтегрованого дозволу.

23

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
5. Якщо діяльність або тип виробничого процесу, що застосовуються в установці, не охоплено будь-якими висновками найкращих доступних технологій та методів управління, або якщо такі висновки не стосуються всіх потенційних впливів діяльності або виробничого процесу на довкілля, дозвільний орган, за результатами розгляду на засіданні узгоджувальної комісії, передбаченої частиною п’ятою статті 9 цього Закону, встановлює умови інтегрованого дозволу на основі найкращих доступних технологій та методів управління, які він визначив для видів діяльності або виробничих процесів на основі критеріїв, зазначених у статті 14 цього Закону.

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
5. Якщо діяльність або тип виробничого процесу, що застосовуються в установці, не охоплено будь-якими висновками найкращих доступних технологій та методів управління, або якщо такі висновки не стосуються всіх потенційних впливів діяльності або виробничого процесу на довкілля, дозвільний орган встановлює умови інтегрованого дозволу на основі найкращих доступних технологій та методів управління, які він визначив для видів діяльності або виробничих процесів на основі критеріїв, зазначених у статті 14 цього Закону.

24

Стаття 16. Інформування про видачу інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення згідно зі статтею 11 цього Закону, оприлюднює засобами реєстру інтегрованих дозволів:
1) …..
2) протоколи засідань узгоджувальної комісії;

Стаття 16. Інформування про видачу інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення згідно зі статтею 11 цього Закону, оприлюднює засобами реєстру інтегрованих дозволів:
1) …..
2) виключити;

25

Стаття 20. Процедура анулювання інтегрованого дозволу
1….
3. У строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про початок процедури анулювання інтегрованого дозволу засобами реєстру інтегрованих дозволів, оператор установки має право подати дозвільному органу заперечення, пояснення та будь-яку додаткову інформацію, визначену оператором установки, а також вимагати проведення засідання узгоджувальної комісії, передбаченої частиною п’ятою статті 9 цього Закону.
4. Дозвільний орган приймає рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заперечень, пояснень та будь-якої додаткової інформації від оператора установки або у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня проведення засідання узгоджувальної комісії, передбаченої частиною п’ятою статті 9 цього Закону, та у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це оператора установки засобами реєстру інтегрованих дозволів. Рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу оприлюднюється у той самий строк засобами реєстру інтегрованих дозволів та має бути обґрунтованим.

Стаття 20. Процедура анулювання інтегрованого дозволу
1….
3. У строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про початок процедури анулювання інтегрованого дозволу засобами реєстру інтегрованих дозволів, оператор установки має право подати дозвільному органу заперечення, пояснення та будь-яку додаткову інформацію, визначену оператором установки..
4. Дозвільний орган приймає рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заперечень, пояснень та будь-якої додаткової інформації від оператора установки та у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це оператора установки засобами реєстру інтегрованих дозволів. Рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу оприлюднюється у той самий строк засобами реєстру інтегрованих дозволів та має бути обґрунтованим.

26

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
2. Умови інтегрованого дозволу, зазначені у частині першій цієї статті, включають:
1)…
3) вимоги та заходи, передбачені водним законодавством, законодавством у сфері управління відходами, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, енергозбереження та охорони земель;
4) вимоги, що забезпечують захист ґрунту та підземних вод, а також заходи стосовно обліку та управління відходами, утворюваними установкою;

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
2. Умови інтегрованого дозволу, зазначені у частині першій цієї статті, включають:
1)…
3) вимоги та заходи, передбачені водним законодавством, законодавством у сфері  охорони атмосферного повітря, управління відходами, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, енергозбереження та охорони земель;
4) виключити

Метою Проекту є запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, у т.ч. щодо атмосферного повітря. Водночас, вказана норма не містить вимог, пов’язаних з охороною атмосферного повітря. 
Положення, передбачені підпунктом 4 частини 2 ст. 12 Проекту дублюють підпункт 3 вказаної частини ст. 12 Проекту.

27

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
2. Умови інтегрованого дозволу, зазначені у частині першій цієї статті, включають:
1)…
7) вимоги щодо регулярного забезпечення здійснення та оцінки ефективності заходів, вжитих для запобігання викидам у ґрунт та підземні води на виконання пункту 4 цієї частини, та вимоги щодо періодичного моніторингу ґрунту та підземних вод на наявність і концентрацію відповідних небезпечних речовин, які, ймовірно, можна знайти у даній місцевості та які можуть спричинити забруднення ґрунту та підземних вод у місцезнаходженні установки;

Стаття 12. Умови інтегрованого дозволу
1. …..
2. Умови інтегрованого дозволу, зазначені у частині першій цієї статті, включають:
1)…
7) виключити

Положення, передбачені підпунктом 7 частини 2 ст. 12 Проекту дублюють підпункт 5 вказаної частини ст. 12 Проекту, який включає оцінку ефективності заходів на всіма викидами (не лише ґрунт і підземні води) та періодичність моніторингу

28

Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів
1. Для цілей пункту 1 частини другої статті 12 цього Закону дозвільний орган встановлює нормативи гранично допустимих викидів для речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та для інших забруднюючих речовин та факторів впливу, що, ймовірно, будуть вивільнятися з установки у значних обсягах, беручи до уваги їх характер та потенціал для перенесення забруднення з одного компонента довкілля до іншого.

Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів
1. Для цілей пункту 1 частини другої статті 12 цього Закону дозвільний орган встановлює нормативи гранично допустимих викидів для речовин та факторів впливу (вібрації, тепла або шуму), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Проект та чинне законодавство не містять терміну «фактори впливу», тому пропонується визначити, що це вібрація, теплове та шумове забруднення.
Диспозиція норми «ймовірно, будуть вивільнятися з установки у значних обсягах, беручи до уваги їх характер та потенціал для перенесення забруднення з одного компонента довкілля до іншого» носить оціночний, суб’єктивний характер, що суперечить правовій визначеності Закону.

29

Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів
1…..
4. Нормативи гранично допустимих викидів, як правило, застосовуються у точці, в якій викиди залишають установку. Розрідження до точки, в якій викиди залишають установку, не береться до уваги при визначенні нормативів гранично допустимих викидів. У випадку опосередкованого вивільнення забруднюючих речовин у водний об’єкт, дозвільний орган, при визначенні нормативів гранично допустимих викидів відповідної установки, може враховувати ефективність очисних споруд, за умови, що при цьому забезпечується такий самий рівень захисту довкілля в цілому та це не призводить до вищих рівнів забруднення довкілля.

Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів
1…..
4. Нормативи гранично допустимих викидів, як правило, застосовуються у точці, в якій викиди залишають установку. Розрідження до точки, в якій викиди залишають установку, не береться до уваги при визначенні нормативів гранично допустимих викидів. У випадку надходження забруднюючих речовин у водний об’єкт, дозвільний орган, при визначенні нормативів гранично допустимих викидів відповідної установки, може враховувати ефективність очисних споруд, за умови, що при цьому забезпечується такий самий рівень захисту довкілля в цілому та це не призводить до вищих рівнів забруднення довкілля.

Проект та чинне законодавство не містять терміну «опосередковане вивільнення», що призведе до суб’єктивного застосування вказаної норми є суперечить правовій визначеності Закону

30

Стаття 15. Відступ
1…..
7. Відступ не надається, якщо дозвільний орган у випадку надання відступу не може забезпечити відсутність значного забруднення довкілля та досягнення високого рівня захисту довкілля в цілому.

Стаття 15. Відступ
1…..
7. Відступ не надається, якщо у випадку надання відступу не забезпечуються гранично допустимі викиди.

Запропонована диспозиція норми носить декларативний характер, не містить критерії «значне забруднення» та «високий рівень захисту довкілля», також містить корупційні ризики в процесі прийняття рішення щодо надання відступу

31

Статті 18. Зупинення інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган має право повністю або частково зупинити інтегрований дозвіл на строк, що не перевищує один рік у таких випадках:
забруднення, спричинене установкою, є настільки значним, що встановлені у інтегрованому дозволі нормативи гранично допустимих викидів потребують перегляду або є необхідність встановлення додаткових нормативів гранично допустимих викидів;
забруднення, спричинене установкою, є настільки значним, що запобігти значному негативному впливу на довкілля, здоров’я населення, безпечність життєдіяльності, матеріальні об’єкти та культурну спадщину, спричиненому нею, неможливо без технічного переоснащення, яке вимагає внесення змін до інтегрованого дозволу або отримання нового інтегрованого дозволу;

Статті 18. Зупинення інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган має право повністю або частково зупинити інтегрований дозвіл на строк, що не перевищує один рік у таких випадках:
забруднення, спричинене установкою, перевищує встановлені у інтегрованому дозволі нормативи гранично допустимих викидів;
забруднення, спричинене установкою,  неможливо привести до гранично допустимих викидів без технічного переоснащення установки, яке вимагає внесення змін до інтегрованого дозволу або отримання нового інтегрованого дозволу;

Випадки, запропоновані вказаною  нормою є суб’єктивними, не містять чітких критеріїв оцінки, що суперечить правовій визначеності Закону

32

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
оператор установки неодноразово або грубо порушив вимоги безпеки на небезпечному виробництві або на виробництві, де сталася серйозна аварія, і, таким чином, спричинив ризик аварії або аварію (інтегрований дозвіл анулюється за зверненням контролюючого органу);

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
оператор установки неодноразово порушив вимоги безпеки на небезпечному виробництві або спричинив аварію (інтегрований дозвіл анулюється за зверненням контролюючого органу);

Проект не містить визначення термінів «грубо порушив», «серйозна аварія», що може призвести до суб’єктивного застосування даної норми

33

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
виявлено, що технологія, яка використовується на установці, не забезпечує дотримання гранично допустимих викидів, визначених у висновках найкращих доступних технологій та методів управління та відповідних технічних регламентах;

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
виключити

Вказана норма дублює ч.1. ст. 18 Проекту, за якою забруднення, спричинене установкою,  неможливо привести до гранично допустимих викидів без технічного переоснащення установки, яке вимагає внесення змін до інтегрованого дозволу або отримання нового інтегрованого дозволу та є підставою для зупинення інтегрованого дозволу, а не його анулювання.

34

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
незабезпечення оператором установки дотримання інтегрованого дозволу та/або його умов або вимог законодавства, якщо переважаючий суспільний інтерес вимагає анулювання інтегрованого дозволу або оператор установки раніше притягався до відповідальності за такі порушення, або оператор установки не забезпечив дотримання умов інтегрованого дозволу та вимог, визначених у рішенні про зупинення інтегрованого дозволу до завершення встановленого строку зупинення інтегрованого дозволу;

Стаття 19. Анулювання інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган анулює інтегрований дозвіл у таких випадках:
….
незабезпечення оператором установки дотримання умов інтегрованого дозволу або оператор установки раніше притягався до відповідальності за порушення умов інтегрованого дозволу, або оператор установки не забезпечив дотримання вимог, визначених у рішенні про зупинення інтегрованого дозволу до завершення встановленого строку зупинення інтегрованого дозволу;

Вказаною нормою застосовується термін «суспільний інтерес», визначення якого Проект не містить, що може призвести до суб’єктивного застосування даної норми та суперечить правовій визначеності Закону.

35

Стаття 20. Процедура анулювання інтегрованого дозволу
1. Оператор установки, дозвільний орган, заінтересовані органи, контролюючий орган, інші органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або громадськість мають право ініціювати процедуру анулювання інтегрованого дозволу.

Стаття 20. Процедура анулювання інтегрованого дозволу
1. Оператор установки, дозвільний орган, заінтересовані органи, контролюючий орган або громадськість мають право ініціювати процедуру анулювання інтегрованого дозволу.

Пропонується включити органи місцевого самоврядування до заінтересованих органів

36

Стаття 21. Внесення змін до інтегрованого дозволу у разі змін у характері або функціонуванні установки або її розширення
1…..
2. Якщо зміни або розширення, зазначені у частині першій цієї статті, є значними, оператор установки звертається до дозвільного органу із заявою про отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу у порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону.
3. Якщо дозвільний орган, на основі інформації, отриманої від оператора установки згідно з частиною першою цієї статті, обґрунтовано вважає, що заплановані зміни у характері або функціонуванні установки, або її розширення можуть мати значний негативний вплив на довкілля, він повідомляє оператора установки про необхідність внесення змін до інтегрованого дозволу в порядку, передбаченому цим Законом для подачі та розгляду заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу з наведенням обґрунтування.

Стаття 21. Внесення змін до інтегрованого дозволу у разі змін у характері або функціонуванні установки або її розширення
1…..
2. Якщо зміни або розширення, зазначені у частині першій цієї статті, призведуть до збільшення викидів, передбачених інтегрованим дозволом, оператор установки звертається до дозвільного органу із заявою про отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу у порядку, передбаченому статтею 6 цього Закону.
3. Якщо дозвільний орган, на основі інформації, отриманої від оператора установки згідно з частиною першою цієї статті, обґрунтовано вважає, що заплановані зміни у характері або функціонуванні установки, або її розширення призведуть до збільшення викидів, передбачених інтегрованим дозволом, він повідомляє оператора установки про необхідність внесення змін до інтегрованого дозволу в порядку, передбаченому цим Законом для подачі та розгляду заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу з наведенням обґрунтування.

 У вказаній диспозиції статті застосовується оціночне поняття «значний вплив», визначення якого та критерії відсутні, що може призвести до суб’єктивного застосування вказаної норми

37

Стаття 23. Внесення змін до інтегрованого дозволу у разі перегляду та оновлення умов інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган переглядає умови інтегрованого дозволу та, за необхідності, оновлює їх шляхом внесення змін до інтегрованого дозволу у таких випадках:
….
забруднення, спричинене установкою, є настільки значним, що встановлені у дозволі нормативи гранично допустимих викидів потребують перегляду або є необхідність встановлення додаткових нормативів гранично допустимих викидів (у тому числі за зверненням контролюючого органу);
безпека експлуатації потребує використання інших технологій (у тому числі за зверненням контролюючого органу).

Стаття 23. Внесення змін до інтегрованого дозволу у разі перегляду та оновлення умов інтегрованого дозволу
1. Дозвільний орган переглядає умови інтегрованого дозволу та, за необхідності, оновлює їх шляхом внесення змін до інтегрованого дозволу у таких випадках:
….
забруднення, спричинене установкою, перевищує встановлені у інтегрованому дозволі нормативи гранично допустимих викидів;
забруднення, спричинене установкою,  неможливо привести до гранично допустимих викидів без технічного переоснащення установки, яке вимагає внесення змін до інтегрованого дозволу або отримання нового інтегрованого дозволу;

У вказаній диспозиції статті застосовується оціночне поняття «значний вплив», «безпека експлуатації» визначення яких та критерії відсутні, що може призвести до суб’єктивного застосування вказаної норми.
Пропонується узгодити норму зі ст. 18 Проекту (у запропонованій редакції)

38

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
2. Якщо діяльність включає у себе використання, вироблення або вивільнення небезпечних речовин та беручи до уваги можливість забруднення ґрунту або підземних вод у місцезнаходженні установки, оператор установки разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу розробляє та подає до дозвільного органу базовий звіт.
3. Базовий звіт містить інформацію, необхідну для визначення стану ґрунту та підземних вод на момент розроблення звіту з метою порівняння у кількісній формі стану, що передував видачі інтегрованого дозволу, із станом на момент припинення діяльності, у тому числі:
……
за наявності, інформацію про вимірювання щодо ґрунту та підземних вод, що відображають стан на момент розроблення звіту або, у якості альтернативного варіанту, нові вимірювання щодо ґрунту та підземних вод, беручи до уваги можливість забруднення ґрунту або підземних вод небезпечними речовинами, що будуть використовуватися, вироблятися або вивільнятися установкою.

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
2. Якщо діяльність включає у себе використання, вироблення, утворення небезпечних речовин та беручи до уваги можливість забруднення ґрунту, атмосферного повітря або підземних вод у місцезнаходженні установки, оператор установки разом із заявою на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу розробляє та подає до дозвільного органу базовий звіт.
3. Базовий звіт містить інформацію, необхідну для визначення стану ґрунту, атмосферного повітря (фонові концентрації забруднюючих речовин) та підземних вод на момент розроблення звіту з метою порівняння у кількісній формі стану, що передував видачі інтегрованого дозволу, із станом на момент припинення діяльності, у тому числі:
……
інформацію про вимірювання щодо ґрунту, атмосферного повітря (фонові концентрації забруднюючих речовин) та підземних вод, що відображають стан на момент розроблення звіту.

Проект та чинне законодавство не містять термін «вивільнення».
Метою Проекту є запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, у т.ч. щодо атмосферного повітря. Водночас, вказана норма не містить вимог, пов’язаних з охороною атмосферного повітря. 
Застосування терміну «за наявності» передбачає надання інформації на розсуд оператора установки.
Застосування  «нових вимірювань, обумовлених можливістю забруднення ґрунту або підземних вод небезпечними речовинами, що будуть використовуватися, вироблятися або вивільнятися установкою» фактично дублюють показники на момент розроблення звіту (враховуючи, що базовий звіт подається разом із заявою до моменту експлуатації установки)

38

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
4. У разі припинення діяльності оператор установки здійснює оцінку стану забруднення ґрунту та підземних вод небезпечними речовинами, що використовуються, виробляються або вивільняються установкою. У разі, якщо установка спричинила значне забруднення ґрунту або підземних вод у порівнянні зі станом, визначеним у базовому звіті, оператор установки вживає заходів з усунення забруднення з тим, щоб повернути місцевість, у якій розташована установка, до стану, зазначеного у базовому звіті.
5. Якщо забруднення ґрунту або підземних вод у місцезнаходженні установки становить значну загрозу довкіллю або здоров'ю населення в результаті дозволених видів діяльності, що виконувалися оператором установки до отримання інтегрованого дозволу, та враховуючи умови у місцезнаходженні установки, встановлені відповідно до статті 6 цього Закону, оператор установки вживає заходів, спрямованих на усунення, обмеження, ізолювання або зменшення відповідних небезпечних речовин з тим, щоб місцевість, у якій розташована установка, враховуючи її поточне або майбутнє дозволене використання, припинила становити таку загрозу.

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
4. У разі припинення діяльності оператор установки здійснює оцінку стану забруднення ґрунту та підземних вод небезпечними речовинами, що використовуються, виробляються або вивільняються установкою. У разі, якщо установка спричинила перевищення  забруднення ґрунту або підземних вод у порівнянні зі станом, визначеним у базовому звіті, оператор установки вживає заходів з усунення забруднення з тим, щоб повернути місцевість, у якій розташована установка, до стану, зазначеного у базовому звіті.
5. Якщо забруднення ґрунту або підземних вод у місцезнаходженні установки перевищує гранично допустимі викиди в результаті дозволених видів діяльності, що виконувалися оператором установки до отримання інтегрованого дозволу, оператор установки вживає заходів, передбачених інтегрованим дозволом, спрямованих на усунення, обмеження, ізолювання або зменшення відповідних викидів з тим, щоб місцевість, у якій розташована установка, враховуючи її поточне або майбутнє дозволене використання, припинила становити таку загрозу.

У вказаній диспозиції статті застосовується оціночне поняття «значний вплив», «значна загроза» визначення яких та критерії відсутні, що може призвести до суб’єктивного застосування вказаної норми.
Пропонується, заходи, спрямовані на зменшення впливу, передбачити інтегрованим дозволом.

39

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
6. Якщо від оператора установки не вимагається розроблення базового звіту, зазначеного у частині другій цієї статті, у разі припинення діяльності оператор установки вживає необхідних заходів, спрямованих на усунення, обмеження, ізолювання або зменшення відповідних небезпечних речовин з тим, щоб місцевість, у якій розташована установка, враховуючи її поточне або майбутнє дозволене використання, припинила становити будь-яку значну загрозу здоров'ю населення або довкіллю, пов’язану із забрудненням ґрунту або підземних вод в результаті дозволених видів діяльності та враховуючи умови у місцезнаходженні установки, встановлені відповідно до статті 6 цього Закону.

Стаття 27. Припинення діяльності
1. ….
6. Якщо від оператора установки не вимагається розроблення базового звіту, зазначеного у частині другій цієї статті, у разі припинення діяльності оператор установки вживає необхідних заходів, передбачених інтегрованим дозволом, спрямованих на усунення, обмеження, ізолювання або зменшення відповідних викидів з тим, щоб місцевість, у якій розташована установка, враховуючи її поточне або майбутнє дозволене використання, припинила становити будь-яку загрозу здоров'ю населення або довкіллю.

Пропонується, заходи, спрямовані на зменшення впливу, передбачити інтегрованим дозволом.
У вказаній диспозиції статті застосовується оціночне поняття  «значна загроза» визначення якого та критерії відсутні, що може призвести до суб’єктивного застосування вказаної норми.
Метою Проекту є запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, у т.ч. щодо атмосферного повітря та відходів. Пропонується передбачити заходи стосовно всіх викидів, а не лише впливів на ґрунт та підземні води 

40

Стаття 29. Контроль промислового забруднення
1. Перевірки операторів установок здійснюються у порядку, визначеному законодавством про здійснення нагляду (контролю) з урахуванням особливостей, визначених частинами другою-п’ятою цієї статті.
2. Перевірка операторів установок здійснюється контролюючим органом на підставі плану перевірок, який затверджується та щорічно переглядається контролюючим органом та містить:
загальну оцінку значних екологічних проблем;
територію, охоплену планом перевірок;
реєстр установок, включених до плану;
порядок складання програм планових перевірок згідно з частиною четвертою цієї статті;
порядок проведення позапланових перевірок згідно з частиною п’ятою цієї статті;
за необхідності, положення щодо співпраці між різними органами влади, що здійснюють перевірки.
3. План перевірок охоплює всі установки, на які отримано інтегрований дозвіл.
4. На основі плану перевірок операторів установок, що здійснюють діяльність на підставі інтегрованого дозволу, контролюючий орган складає програму планових перевірок, у якій, зокрема, визначається частота перевірок для різних типів установок. Перевірка операторів установок, що здійснюють діяльність на підставі інтегрованого дозволу, проводиться з виїздом на об’єкти.
Інтервал між двома плановими перевірками визначається на основі систематичної оцінки ризиків для довкілля, що становить установка, і не перевищує одного року для установок, що становлять найбільшу загрозу, та трьох років для установок, що становлять найменшу загрозу. Систематична оцінка ризиків для довкілля здійснюється на основі критеріїв, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, та враховують:
потенційний та фактичний негативний вплив установок, про які йдеться, на здоров'я населення та довкілля, враховуючи рівні та типи викидів, чутливість місцевого довкілля та ризик аварій;
практику дотримання (недотримання) установками умов інтегрованого дозволу.
Якщо під час перевірки виявлено невідповідність умовам інтегрованого дозволу, протягом шести місяців з дня перевірки виконується позапланова перевірка.
5. Позапланові перевірки здійснюються невідкладно для перевірки інформації, порушеної у скаргах стосовно стану довкілля, надзвичайних ситуацій та подій, пов’язаних з порушеннями законодавства, а також умов інтегрованого дозволу, та, за необхідності, до видачі інтегрованого дозволу, внесення змін до інтегрованого дозволу у разі перегляду та оновлення умов інтегрованого дозволу (за зверненням дозвільного органу).
6. Після кожної перевірки контролюючий орган готує акт, який містить виявлені дані щодо відповідності установки умовам інтегрованого дозволу та висновки щодо необхідності вжиття будь-яких додаткових заходів.
Акт доводиться до відома оператора установки та вноситься у реєстр інтегрованих дозволів протягом тридцяти робочих днів з дня завершення перевірки.
Контролюючий орган забезпечує вжиття оператором установки всіх заходів, визначених у акті.
7. У разі виявлення підстав для зупинення або анулювання інтегрованого дозволу, контролюючий орган звертається до дозвільного органу згідно зі статтею 18 або частиною першою статті 20 цього Закону.

Стаття 29. Контроль промислового забруднення
1. Перевірки операторів установок здійснюються у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
2- 5 виключити
2. Документи, складені за результатами перевірки вноситься у реєстр інтегрованих дозволів протягом тридцяти робочих днів з дня завершення перевірки.
3. У разі виявлення підстав для зупинення або анулювання інтегрованого дозволу, контролюючий орган звертається до дозвільного органу згідно зі статтею 18 або частиною першою статті 20 цього Закону.

Чинним законодавством визначені критерії ризику, відповідно до яких перелік видів діяльності, які потребують отримання інтегрованого дозволу належать до високого ступеню ризику і їх перевірка може здійснюватися не частіше одного разу на два роки.
В зв’язку з чим, ч. 2-4 не відповідають вимогам чинного законодавства.
Однією з підстав для позапланової перевірки, визначеною ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», є перевірка стану виконання припису. Таким чином, якщо під час перевірки виявлено невідповідність умовам інтегрованого дозволу, позапланова перевірка виконується обов’язково та може бути проведена раніше ніж через Іншими з підстав для позапланової перевірки, визначеною ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», є перевірка: за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.
Таким чином, законодавством вже передбачені аналогічні підстави для позапланової перевірки.
Ч.15 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено, що при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів. Вимоги до змісту та форми акту передбачені ст. 5, 7 вказаного закону.
Запропоновані Проектом положення суперечать чинному законодавству.

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!