Новини

Повернутися до переліку новин

Реалізація державної політики у сфері промислового забруднення: долучіться до обговорення

Нагадаємо, триває обговорення проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення».

24 грудня 2019 року об 11:00 в Мінекоенерго відбудеться відкрите його обговорення. Розробники законопроекту представлять модель впровадження Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та основні положення законопроекту, після чого у всіх учасників буде можливість надати зауваження чи поставити питання.

Зауваження
до проекту Закону України
«Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», що зібрані ПАЕУ станом на 23 грудня 2019

Метою зазначеного законопроекту є встановлення правових та організаційних засад запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля шляхом впровадження інтегрованого дозволу, визначення видів діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ), моніторингу викидів та контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл.

Проект Закону розроблено на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 402-р (далі – Концепція), та з метою імплементації вимог Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) (далі – Директива).

У процесі обговорення представники суб’єктів господарювання були одностайними в тому, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, оскільки він по суті є переписаною Директивою та не адаптований до положень та норм чинного законодавства.

Положення та терміни цього законопроекту необхідно привести у відповідність до законодавства України. Наприклад, визначення «оператор установки – будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює експлуатацію або контроль за всією або частиною установки або яким делеговано вирішальний вплив на господарську діяльність щодо технічного функціонування установки» не відповідає Господарському кодексу України та іншим нормативно-правовим актам, взято з Директиви та не адаптовано до національного законодавства, на практиці немає такого випадку, щоб оператор установки здійснював експлуатацію чи контроль за частиною установки, немає в існуючих нормативно-правових актах визначення «дифузне джерело», та інше.

Метою проекту є запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту довкілля інструментом інтегрованого дозволу та його умовами. Водночас, визначення терміну «інтегрований дозвіл» проект не містить. 

Статтею 2 проекту визначено види діяльності, на які поширюється даний проект та застосовується ціла низка термінів, без їх визначення. Зокрема, «виробництво», «обробка», «оброблення», «попереднє оброблення», «переробка», «випалювання», «агломерація», «лиття», «переплав», «виплавка», «видалення», «відновлення», «подрібнення», «змішування», «перепакування», «регенерація», «рециклінг», «повторна перегонка», «поверхнева обробка речовин» та інші. Вказана термінологія не узгоджена з чиним законодавством, в окремих випадках, не відповідає Національному класифікатору України класифікації видів економічної діяльності  ДК 009:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010  N 457.

Враховуючи вказану неузгодженість, варто переглянути термінологію, яка застосовується у проекті та привести її у відповідність до чинного законодавства, а у випадку відсутності конкретних термінів, надати їм визначення у проекті.

У законопроекті не встановлені чіткі процедури та прозорі відносини для суб’єктів господарювання, державних органів та громадськості у процесі видачі інтегрованого дозволу.

Зокрема, ч.4. ст. 4 проекту  передбачається, що якщо частини установки експлуатуються різними операторами, інтегрований дозвіл зазначає операторів усіх частин установки і чітко визначає обов’язки та вимоги до кожного з них.

При цьому, проект, визначаючи процедуру отримання інтегрованого дозволу, подання заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу (ст. 6), попередній розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу (ст. 7), громадське обговорення у процесі отримання інтегрованого дозволу (ст. 8), розгляд заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу заінтересованими органами, іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (ст.9), транскордонні консультації (ст.10), видача інтегрованого дозволу (ст. 11) у т.ч. оплата за його видачу (п'ятнадцять мінімальних заробітних плат) не містить вимог чи зобов’язань відносно інших операторів, які експлуатують частину установки, що нівелює можливість отримати інтегрований дозвіл у такому випадку.

Частиною 8 ст. 4 проекту визначено, що для установок, що вводяться в експлуатацію вперше, а також у разі розширення та змін, які згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягають оцінці впливу на довкілля, інтегрований дозвіл видається після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Водночас відповідні зміни, щодо переліку діяльності, які передбачають проходження оцінки впливу на довкілля, визначені ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не внесені.

Статтею 6 проекту визначено інформацію, яку подає оператор установки у заяві на отримання інтегрованого дозволу. Вказана інформація не передбачає дані про водокористування, що виключає об’єктивну оцінку впливу та умови інтегрованого дозволу і в частині водокористування.

Проектом пропонується формування узгоджувальної комісії, порядок роботи якої затверджується Кабінетом Міністрів України. На засідання узгоджувальної комісії можуть запрошуватися представники оператора установки, інших органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості (ст. 9). Результати транскордонних консультацій враховуються при винесенні рішення про видачу або відмову у видачі інтегрованого дозволу. З цією метою дозвільний орган може скликати засідання узгоджувальної комісії (ч.4 ст. 10). За результатами розгляду заяви на отримання (внесення змін до) інтегрованого дозволу, на підставі протоколів засідання узгоджувальної комісії (у разі проведення), з урахуванням результатів громадського обговорення та транскордонних консультацій (в разі проведення), дозвільний орган видає інтегрований дозвіл або приймає рішення про відмову у видачі інтегрованого дозволу (ч.1. ст. 11) .

Якщо діяльність або тип виробничого процесу, що застосовуються в установці, не охоплено будь-якими висновками найкращих доступних технологій та методів управління, або якщо такі висновки не стосуються всіх потенційних впливів діяльності або виробничого процесу на довкілля, дозвільний орган, за результатами розгляду на засіданні узгоджувальної комісії, встановлює умови інтегрованого дозволу на основі найкращих доступних технологій та методів управління, які він визначив для видів діяльності або виробничих процесів (ч.5 ст.12).

В процесі анулювання у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про початок процедури анулювання інтегрованого дозволу засобами реєстру інтегрованих дозволів, оператор установки має право подати дозвільному органу заперечення, пояснення та будь-яку додаткову інформацію, визначену оператором установки, а також вимагати проведення засідання узгоджувальної комісії. Дозвільний орган приймає рішення про анулювання інтегрованого дозволу або про припинення процедури анулювання інтегрованого дозволу у строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заперечень, пояснень та будь-якої додаткової інформації від оператора установки або у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня проведення засідання узгоджувальної комісії, та у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це оператора установки засобами реєстру інтегрованих дозволів.

Формування додаткового дорадчого комісійного органу суперечить  Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки уніфікований дозвіл є документом дозвільного характеру, а отже відповідно до статті 4 цього закону виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, узгоджувальна комісія не є дозвільним органом у розумінні чинного законодавства.

Необхідність скликання узгоджувальної комісії, проведення засідань та прийняття рішень  значно затримає процедуру видачі інтегрованих дозволів.

Механізмом для запровадження процедури «Відступ» (стаття 15) може бути розроблення перехідних національних планів скорочення викидів для кожної галузі за прикладом схваленого на цей час Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, в яких будуть встановлені умови та терміни досягнення встановлених нормативів.

Відповідно до Концепції, у законопроекті необхідно чітко виписати конкретні вимоги до кожного ресурсу (повітря, вода, ґрунт): гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціального водокористування (забору води з водних об`єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти), скидання промислових стічних вод у системи централізованого водовідведення, операцій у сфері управління відходами, охорони ґрунтів, рівнів шумового впливу на навколишнє природне середовище, запахів, ефективності енергоспоживання.

У проекті статті 28. «Моніторинг викидів» дозвільному органу надаються повноваження щодо: визначення частоти періодичного моніторингу викидів для кожної окремої установки; розташування точок відбору проб та вимірювання. Ці норми уже встановлені в підзаконних нормативно-правових актах, керівних нормативних документах, техрегламентах та ін. Також у цій статті прописані вимоги щодо автоматизованих систем моніторингу тільки для спалювальних установок, не враховані інші види діяльності. Наголошуємо, що дану статтю необхідно уніфікувати для всіх видів діяльності та всіх ресурсів, базуючись на національному законодавстві.

Суб'єкти господарювання висловили занепокоєння тим, що у законопроекті загальні фрази, нечіткі визначення щодо підстав для анулювання дозволу можуть неправильно трактуватись контролюючими органами і містять корупційні ризики щодо накладення штрафних санкцій та безпідставних зупинок діяльності підприємств.

Проектом пропонується система контролю промислового забруднення (ст. 29), яка не узгоджена з діючим законодавством. Оскільки види діяльності, відносно яких пропонується отримання інтегрованого дозволу, належать до високого ступеню ризику, перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства, у т.ч. і умов інтегрованого дозволу, оператором установки здійснюється щорічно на підставі комплексного чи річного плану перевірок. Додаткове планування та перевірки виключно установок формують додаткове навантаження як на контролюючий орган, так і на субєкта господарювання.

Програма перевірки установок дублює питання уніфікованого акту перевірки.

За умови виявлених порушень умов інтегрованого дозволу, посадова особа контролюючого органу формує припис на їх усунення із встановленням строків такого усунення. Перевірка виконання припису є підставою для позапланової перевірки і може здійснюватися після спливу терміну його виконання (що може бути раніше, ніж шість місяців, як вказано у проекті (ч.4 ст. 29)).

Очікуваними результатами від реалізації Концепції та прийняття зазначеного проекту Закону має бути зменшення промислового забруднення, зменшення адміністративного та регуляторного навантаження, тощо. У законопроекті статті «Відмова у видачі інтегрованого дозволу», «Зупинення інтегрованого дозволу», «Анулювання інтегрованого дозволу», «Процедура анулювання інтегрованого дозволу»,

«Оскарження інтегрованого дозволу», «Недотримання умов інтегрованого дозволу», «Позаштатні ситуації та аварії», «Припинення діяльності» говорять про посилення тиску на бізненс, а не про дерегуляцію та заохочення до впровадження підприємствами НДТМ.

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!