Новини

Повернутися до переліку новин

Реформування загальної системи державного контролю: зміни, які необхідні для системи державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

На фоні постійного обговорення питання реформування системи державного екологічного контролю та неохідності прийняття відповідного проекту, Міністерством економічного розвитку оприлюдено проект Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)», який має достатній функціонал для вирішення як загальних проблемних питань в системі державного нагляду (контролю), так і питань системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні прогресивні зміни, на які спрямовано проект, зазначено в таблиці

Можливість проведення безкоштовного аудиту діяльності суб’єкта господарювання

Аудит стану діяльності суб’єктів господарювання можуть проводити:

  • відповідні органи державного нагляду (контролю)
  • підприємства, установи, організації, уповноважені у відповідних сферах державного нагляду (контролю) відповідними органами державного нагляду (контролю)

Аудит проводиться без застосування штрафних санкцій

У разі отримання суб’єктом господарювання за результатами проведення аудиту позитивного висновку про стан дотримання ним вимог законодавства у відповідній сфері державного нагляду (контролю) періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) такого суб’єкта господарювання збільшується в 1.5 рази

Відомості про результати аудиту вносяться органами державного нагляду (контролю), відповідальними за уповноваження у відповідних сферах державного нагляду (контролю), до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Від ПАЕУ: ПАЕУ постійно звертає увагу на те, що основною метою реформування системи державного екологічного контролю має бути безпечний стан довкілля України, дії спрямовані на усунення порушення, консультативна підтримка субєкта господарювання, як основного забруднювача.

 

Не дивлячись на поширену практику недопущення до перевірок, бізнес  активно застосовує практику приватного екологічного аудиту. Тобто, суб’єкт господарювання зацікавлений у контрольній функції, але, на жаль, не зі сторони держави (оскільки держава не виконує функцію контролю, а збирає «данину»).

 

Функція державного екологічного контролю повинна здійснюватися спільно із суб’єктом господарювання, що дає можливість:

- з’ясувати фактичні обставини діяльності кожного підприємства, технологічний регламент роботи, основне, допоміжне обладнання і об’єкти ;

- у випадках наявності, виявити порушення, причини, за яких ці порушені здійснювалися,

- роз’яснити шляхи усунення порушень.

Перетворення контрольної функції лише на можливість доступу до території підприємства будь-яким способом і в будь-який час не забезпечить вирішення проблемних питань системи екологічного контролю, а навпаки, буде формувати «захисту» реакцію зі сторони бізнесу.

В свою чергу, аудит є інструментом цивілізованої взаємодії держави та бізнесу

Встановлення рейтингу субєкта господарювання

Рейтинг субєктів господарювання – перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю), сформований органом державного нагляду (контролю) за допомогою інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту господарювання залежно від ризику настання негативних наслідків від провадження ним господарської діяльності

Планування заходів державного нагляду (контролю) проводиться на підставі рейтингу

Збільшення тривалості заходів щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати:

п’ятнадцяти робочих днів – для суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику

Можливість проведення експертизи

Для з’ясування питань, пов’язаних зі здійсненням державного нагляду (контролю), за рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегіального органу) або його заступника (члена державного колегіального органу) може призначатися експертиза (випробування).

Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль), зобов’язані ознайомити суб’єкта господарювання з рішенням про призначення експертизи (випробування), а після її закінчення – з висновком експертизи (випробування).

Залучення експертів здійснюється на договірних засадах за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) відповідно до законодавства.

У разі призначення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час заходу державного нагляду (контролю), на час її (його) проведення перебіг строку здійснення такого заходу призупиняється.

Від ПАЕУ: ПАЕУ постійно звертає увагу на необхідність нележної професійної підготовки посадових осіб органів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. Відсутність матеріально забезпечення (транспорту, лабораторного контролю), належної професійної підготовки, корупційної зацікавленості, виключає можливість здійснити належний захід в повній мірі.

Інструментами вирішення питання за даним напрямком і є можливість залучення експерта, як спеціаліста, що має вищу освіту, відповідну кваліфікацію і професійні знання з питань, що перевіряються, безпосередньо проводить експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту результатів аналізу, обґрунтованість висновків наданих при залучені суб'єктами господарювання або органами державного нагляду (контролю) в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

Ефектом експертного забезпечення контролюючого органу та неупередженого проведення перевірки і буде запобігання порушенням, належне використання природних ресурсів і як наслідок сталий економічний розвиток держави

Уточнено період проведення позапланового заходу на підставі перевірки виконання припису

Такий позаплановий захід здійснюється не пізніше 20 робочих днів від останньої дати для усунення порушення, зазначеної у приписі або в іншому розпорядчому документі, та за наявності в органі державного нагляду (контролю) кадрового забезпечення – посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка у попередньому заході не брала участі

Змінено порядок тимчасового повного або часткового припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом господарювання

Якщо при здійсненні заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання виявлено порушення, які створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, навколишнього природного середовища, орган державного нагляду (контролю) має право прийняти рішення про вжиття заходів реагування щодо тимчасового повного або часткового припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єктом господарювання в межах, що є необхідними та достатніми для усунення загрози терміном дії не більше 7 календарних днів

Орган державного нагляду (контролю) звертається в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, до суду з позовом про зобов’язання суб’єкта господарювання припинити виробництво (виготовлення) або реалізацію продукції, виконання робіт, експлуатацію будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг, якщо:

  • порушення вимог законодавства, які створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, навколишнього природного середовища, суб’єктом господарювання не усунуті суб’єктом господарювання протягом 7 календарних днів;
  • для усунення суб’єктом господарювання порушень вимог законодавства, які створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, навколишнього природного середовища, необхідно вжити заходів реагування щодо припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатації будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єкта господарювання на строк, що перевищує 7 календарних днів.

Не допускається припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, експлуатація будинків, будівель, споруд та їх частин, машин та механізмів, надання послуг суб’єкта господарювання, які не створюють загрозу для життя та/або здоров’я людини, навколишнього природного середовища.

Від ПАЕУ: захід реагування у вигляді є тимчасової заборони (обмеження) діяльності є виключним заходом  і обрання цього заходу є можливим лише у разі, якщо виявлені порушення реально створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, навколишньому середовищу.

 

При обранні такого заходу реагування мають враховуватися принцип співмірності обраного заходу реагування тим порушенням, які виникли та тим, які залишилися не усунутими на час розгляду справи, а також дотримання справедливого балансу між інтересами субєкта господарювання і публічними інтересами.

 

Можливість прийняття відповідного рішення самостійно органом державного контролю чи судом залежно від термінів, необхідних для усунення порушення, забезпечує баланс інтересів.

Врегулювання питання допущення до здійснення заходів контролю

Відмова у допуску до здійснення заходів державного нагляду (контролю) та/або вимога про припинення здійснення заходів державного нагляду (контролю) (крім підстав, визначених статтею 10 цього Закону), та/або не призначення уповноваженої особи суб’єкта господарювання за відсутності керівника юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що призвело до недопуску, або невиконання суб’єктом господарювання інших законних вимог посадових осіб органів державного нагляду (контролю) під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) кваліфікується як створення перешкод.

Створення перешкод передбачає застосування санкцій та є підставою звернення до суду

Від ПАЕУ: основною причиною недопущення є відсутність належного нормативного регулювання: тривалі мораторії, відсутність нормативних підстав (критеріїв оцінки, уніфікованого акту перевірки), неузгодженість законодавства (навіть зараз в умовах карантину два закони від 17.03.2020 № 530-IX та № 533-IX по-різному передбачають умови мораторію!)

Тому, суб’єкт господарювання в умовах, які створив законодавець, лише користується своїм правом.

 

ПАЕУ продовжує наголошувати, що в таких умовах варто усунути неузгодженості в наявній системі, створити додаткові інструменти, яким є запропоновані можливість звернення до суду, застосування штрафної санкції та реалізація заходу.

Звільнення від сплати судового збору

Звільняються від сплати судового збору органи державного нагляду (контролю) – у справах щодо стягнення за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) санкцій, якщо розпорядчі документи не були оскаржені у судовому порядку, щодо вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, до підприємств, установ, організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб – підприємців, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю) та щодо зобов’язання відповідача допустити посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

ПАЕУ підтримує даний проект та ще більше наполягає на необхідності залишення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища в загальній системі контролю.

 

Підготувала Людмила Хоміч, віцепрезидент Професійної асоціації екологів України

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!