Новини

Повернутися до переліку новин

Вперше в Україні 18-19 травня складають кваліфікаційний іспит на отримання СТРОКОВОГО сертифіката відповідності виконавців звітів ОВД

Вперше в Україні 18-19 травня кваліфікаційний іспит на отримання СТРОКОВОГО сертифіката відповідності виконавців звітів ОВД проходить 25 спеціалістів з 31, що претендували відпочатку на отримання такого документу!

«Вперше Професійна асоціація екологів України у 2021 року виступила з ініціативою формування пулу експертів, які є виконавцями/розробниками Звітів з ОВД, і мають належний рівень знань та навичок у сфері оцінки впливу на довкілля. За три роки практичного застосування Закону «Про оцінку впливу на довкілля» наші експерти фіксували

 • Низький рівень якості Звітів з ОВД, що розроблюються для видів діяльності та об’єктів різних галузей промисловості.
 • Неможливо повною мірою об’єктивно оцінити ймовірні впливи на довкілля та передбачити заходи щодо їх усунення – це негативний тренд для просування дієвого довкіллєвого інструменту ОВД.
 • Підвищення рівня недовіри з боку громадськості і замовників планованої діяльності.
 • Розширення можливості прийняття суб’єктивних рішень з боку органів державної влади тощо.

Ми прагнемо виправити ситуацію, підвищуючи рівень знань та якість звітів» - зазначає Людмила Циганок, президент ПАЕУ

Сертифікаційний курс, який понад 3 місяці в 10 модулях проходили всі претенденти на сертифікат, мав на меті забезпечити поглиблене і професійно зорієнтоване опановування слухачами матеріалу та створити передумови для формування якісної ринкової пропозиції у сфері розробки звітів з ОВД

Всі учасники опанували напрямки:

 • атмосферного повітря робочої зони та на межі санітарно-захисної зони;
 • ґрунтів – періодичний контроль фізичних, хімічних, біологічних ґрунтотворних процесів у природних у мовах і при кумулятивному впливові антропогенного навантаження (хімічне, фізичне забруднення, розвиток ерозійних процесів, деградація ґрунтів);
 • забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод, приземного шару повітря у місцях утворення і тимчасового зберігання відходів;
 • скидів нормативно очищених стічних вод у відкриті водойми;
 • якості поверхневих вод;
 • небезпечних інженерно-геологічних процесів;
 • біологічного різноманіття (тваринний і рослинний світ), зокрема, видів, занесених до: Червоної книги України, Європейського списку рідкісних видів фауни, Конвенції про охорону дикої флори і фауни та їх оселищ, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів (AEWA), списків рідкісних видів тварин регіонального значення; Угоди про збереження кажанів в Європі та інших міжнародних зобов’язань України у сфері біорізноманіття;
 • лісового фонду;
 • ландшафтного різноманіття, екомережі та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі місцевого значення, об’єктів Смарагдової мережі;
 • радіаційного забруднення техногенно підсиленими джерелами природного походження;
 • шумового забруднення (акустичного дискомфорту), світлового, вібраційного забруднення у місцях робіт та санітарно-захисній зоні;
 • здоров’я населення

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль І. Загальні підходи до процедури ОВД
  Процедура ОВД (огляд законодавства, етапи процедури, строки здійснення, планована діяльність та її альтернативи)
Підготовка Звіту з ОВД: загальні підходи.
Особливості проведення громадського обговорення в тому числі громадських слухань
Підготовка висновків з ОВД
Післяпроєктний моніторинг
Інтеграція ОВД в інші галузі 
Модуль ІІ. Підготовка звітів з ОВД. Опис і оцінка ймовірних впливів флору та фауну, біорізноманіття.
  Типи біорізноманіття. Значення глобального біорізноманіття
Національне та міжнародне законодавство у галузі охорони флори та фауни, природних комплексів. Нормативно-правове регулювання при визначенні ймовірних впливів ПД на стан флори та фауни.
Особливості здійснення оцінки впливу на об’єкти Смарагдової мережі
Підходи до геоботанічного районування території ПД.
Сучасний видовий склад тварин та рослин Червоної книги України.
Сучасний флористичний склад та наявність охоронюваних видів і рослинних угруповань на території ПД.
Зоогеографічне районування території ПД,
Сучасний видовий склад тварин за основними групами території ПД.
Методологія та підходи до для кількісних та якісних оцінок еколого-фізіологічних змін організмів в умовах антропогенного впливу.
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на флору та фауну, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
Післяпроєктний моніторинг впливів планованої діяльності на флору та фауну. Цілі моніторингу, об’єкти та методологія його здійснення.
Модуль ІІІ. Підготовка Звітів з ОВД. Опис і оцінка ймовірних впливів на атмосферне повітря 
  Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. Алгоритм оцінки впливу на атмосферне повітря.
Законодавчі засади регулювання правовідносин у сфері охорони атмосферного повітря. Стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного повітря. 
Основи проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві
Особливості обліку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів
Впливи на атмосферне повітря під час здійснення підготовчих та будівельних робіт, а також під час реалізації діяльності. Загальні підходи до оцінки.
Опис поточного стану атмосферного повітря  (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності
Математичне моделювання розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря (основні методичні підходи та оцінка прогнозних показників ймовірного впливу ПД на атмосферне повітря)
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на атмосферне повітря, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
Післяпроєктний моніторинг атмосферного повітря при реалізації планованої діяльності
Модуль IV. Підготовка звітів з ОВД.  Опис і оцінка ймовірних впливів на земельні ресурси та ґрунти. 
  Нормативно-правова база та стандарти у сфері охорони земель.
Структура земельного фонду України, кількісний та якісний склад земель.
Види, причини та фактори деградації земель. Антропогенні та природні причини деградації ґрунтів.
Охорона земель від забруднення відходами сільського господарства, хімічними засобами захисту рослин, від забруднення промисловими відходами та екологічно небезпечними хімічними елементами важких металів (свинець, кадмій, цинк, мідь), від забруднення комунально-побутовими відходами.  Рекультивація земель та її види. 
Основні підходи до здійснення оцінки базового стану земельних ресурсів та до здійснення прогнозних оцінок з урахуванням ймовірних антропогенних факторів впливу. Здійснення аналізу впливу ПД на земельні ресурси
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на земельні ресурси та ґрунти, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів. Післяпроєктний моніторинг планованої діяльності в контексті земельних ресурсів.
Модуль V. Підготовка звітів з ОВД. Опис і оцінка ймовірних впливів на геологічне середовище
  Оцінка впливу на надра на етапі підготовки Повідомлення про плановану діяльність.
Фактори, які визначаючі складність горно-геологічних умов.
Ймовірний вплив на надра при виконанні підготовчих та будівельних робіт та провадженні планованої діяльності.
Екологічна оцінка впливу на надра при планованій діяльності. Природоохоронні заходи.
Запобігання порушення надр при виконанні підготовчих та будівельних робіт та провадженні планованої діяльності.
Ймовірні наслідки впливу на надра після завершення планованої діяльності. 
Модуль VІ. Підготовка звітів з ОВД. Опис і оцінка ймовірних впливів на водні ресурси.
  Аналіз сучасної законодавчої бази у сфері управління водними ресурсами 
Основні принципи екологічного нормування поверхневих вод. Процедура встановлення екологічного та хімічного статусу поверхневих вод. Рівень деталізації інформації для ОВД
Опис водокористування для планованої діяльності, перелік відведення забруднюючих компонентів для звітності водокористування (2ТП-Водгосп). 
Опис поточного стану водних об’єктів та динаміки його зміни.
Характеристика ймовірного впливу планованої діяльності на водні ресурси та його інтенсивності. Методи дослідження та прогнозування впливу на водні ресурси
Заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу на водні ресурси
Післяпроєктний моніторинг впливів планованої діяльності на водні ресурси.
Модуль VІІ. Підготовка звітів з ОВД. Опис і оцінка обсягів утворення відходів та управління ними.
  Міжнародне та національне законодавство, нормативи та стандарти ЄС у сфері поводження з відходами.
Технологічні процеси утворення відходів. Визначення видів  відходів, що утворюватимуться під час планованої діяльності та проведення підготовчих робіт та їх класифікація. Розрахунки планованих обсягів утворення  відходів Особливості операцій поводження з відходами.
Сучасні підходи до організації процесу збирання, переробки й утилізації відходів.
Найкращі доступні технології у сфері поводження з відходами.
Тенденції розвитку екологічно безпечних технологій, виробництв й обладнання.
Визначення способів поводження з відходами, що будуть утворюватись під час реалізації планованої діяльності та підготовчих робіт. Правила тимчасового зберігання відходів. Вибір та оптимізація методів поводження з відходами за рівнем їх екологічної безпеки.
Підходи до здійснення оцінки ймовірного впливу від утворення відходів під час підготовчих робіт та безпосередньо під час реалізації ПД (планованої діяльності)
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу від утворення відходів, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
Післяпроєктний моніторинг в частині утворення відходів під час реалізації планованої діяльності
Модуль VIII. Підготовка звітів з ОВД.  Опис і оцінка впливів на клімат.
  Міжнародне та національне законодавство, нормування у сфері клімату
Загальні і спеціальні характеристики клімату. Явище парникового ефекту, його глобальні і соціальні наслідки
Секторальна оцінка кліматичних загроз та ризиків, а також оцінка вразливості планової діяльності (як її розраховувати).
Методологія аналізу й оцінки метеорологічних умов на господарські об’єкти та визначення кліматичних показників, які дозволяють максимально їх використовувати при планування та проектуванні. Основні підходи, методологія здійснення аналізу та розрахунку ймовірних впливів планованої діяльності на клімат
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу планованої діяльності на зміну клімату та адаптацію до зміни клімату, у тому числі (за можливості) здійснення компенсаційних заходів.
Залучення фінансування під заходи зменшення викидів парникових газів та адаптацію до зміни клімату.
Післяпроєктний моніторинг планованої діяльності в розрізі ймовірних впливів на клімат
Модуль ІX . Підготовка звітів з ОВД.  Опис і оцінка ймовірних впливів на соціальне середовище та здоров’я населення. 
  Нормативно-правове регулювання та стандартизація у сфері охорони здоров’я населення.
Основні вимоги до організації санітарно-захисних зон. Зона впливу планованої діяльності.
Оцінка ризику для здоров'я населення, обумовленого забрудненням атмосферного повітря. 
Здійснення оцінки ризиків для здоров`я населення від забруднення довкілля та прогнозування можливих змін у стані здоров’я людини.
Основні підходи до здійснення досліджень стану об’єктів навколишнього середовища та встановлення взаємозв’язків між станом довкілля та станом здоров’я людини.
Гігієнічні та соціальні аспекти праці людини. Професійні захворювання.
Вплив хімічного, фізичного, біологічного забруднення та окремих галузей виробництва на здоров’я людини. 
Вплив атмосферних забруднень на життя і здоров'я людей.
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення від планованої діяльності, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
Модуль Х. Підготовка звітів з ОВД.  Опис і оцінка шумового, світлового, вібраційного, теплового забруднення, а також випромінювання 
  Нормативно-правове регулювання та стандартизація у сфері шумового, світлового, вібраційного, теплового забруднення, а також іонізуючого випромінювання.
Природні і штучні джерела забруднень, співвідношення їх дій та класифікація
Фізичні забруднення. Зміна фізичних параметрів середовища: температурно-енергетичних (теплове або термальне), хвильових (світлове, шумове, електромагнітне), радіаційних (радіаційне або радіоактивне) і т. п
Граничні параметри фізичних забруднень довкілля. Підходи до їх розрахунків та прогнозування впливів.
Методологія при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт з оцінки антропогенних забруднень довкілля
Розроблення заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
Післяпроєктний моніторинг планованої діяльності в розрізі факторів фізичного забруднення довкілля
Підсумкове тестування


ЕКСПЕРТИ ПРОЄКТУ та КОНСУЛЬТАНТИ.

Експертами проєкту запрошено вузькопрофільних спеціалістів та представників територіального органу державної влади, серед яких:

 • МАРИНА ШИМКУС, експертка з питань ОВД та СЕО
 • В'ЯЧЕСЛАВ ФАДЄЄВ, голова комітету ПАЕУ з питань ОВД та СЕО, експерт з питань сталого розвитку та економіко-екологічних досліджень
 • ЛЮДМИЛА ХОМІЧ, віцепрезидент Професійної асоціації екологів України, адвокат, голова Комітету з екологічного права та законотворчості PAEU.
 • РУСЛАН ГРЕЧАНИК, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА
 • НАЗАРІЙ СОРОКА, начальник відділу начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА
 • НАТАЛІЯ ПАВЛЕНКО, експерт Комітетів з охорони атмосферного повітря та питань боротьби зі зміною клімату й адаптації до неї
 • ГАННА КІРЕЙЦЕВА, член Наукового комітету ПАЕУ, доцент кафедри екології Житомирської політехніки, к.е.н. 
 • АРІНА ПЕТРОСЯН, к.б.н., с.н.с, провідний науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
 • ТЕТЯНА МАРЕМУХА, науковий співробітник лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».
 • ОКСАНА СКЛЯРЕНКО, голова комітету ПАЕУ водної політики та водного врядування
 • МИХАЙЛО ЯЦЮК, заступник директора з наукової роботи ІВПіМ
 • ТЕТЯНА ОМЕЛЬЯНЕНКО, член міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA), голова представництва групи молодих фахівців міжнародної Асоціації твердих відходів (ISWA) в Україні
 • ЯНІНА БАСТИСТА, спеціаліст у сфері відходів та проектного менеджменту 
 • ДЕНИС КУЦИЙ, к.т.н., експерт в області виробництва біогазу, будівництва та рекультивації полігонів ТПВ 
 • ОЛЬГА СЮТІКОВА, біотехнолог, Climate change adaptation Working group Coordinator в UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.
 • ОЛЕНА ГРИЦАК, експерт з питань землевпорядкування, еколог-практик
 • ВІРА СМОЛЯР, член комітету ПАЕУ з питань ОВД та СЕО, директор Науково-дослідного центру екологічної безпеки та природокористування 
 • ВАСИЛЬ ЧЕРЛІНКА, доктор біолог. наук, доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 • РОМАН ТРЕТЯК, к.е.н., юрист, землевпорядник, оцінювач, начальник відділу Науково-дослідного центру екологічної безпеки та природокористування
 • ЕДУАРД ЄВТУШЕНКО, декан природничого факультету КДПУ, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології.
 • ТЕТЯНА МОРОЗОВА, кандидат біологічних наук, доцент.
 • ОЛЕКСАНДР ЧУБЕНКО, канд фіз-мат наук, експерт у сфері поводження зз промисловими відходами
 • ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНА, голова Комітету PAEU з охорони ландшафтного та біотичного різноманіття.
 • ОЛЕГ КАРТАВЦЕВ, ст. викладач кафедри екології «Національний Університет Києво-Могилянська Академія», судовий експерт з правом проведення інженерно-екологічної експертизи з дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля 

З питань участі:
0 800 215 522 (безкоштовно в межах України)
+38 066 690 87 10 (WhatsApp, Viber, Telegram)
sales@techmedia.com.ua


Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!