Новини

Повернутися до переліку новин

Про території Смарагдової мережі: пропозиції ПАЕУ до доопрацьованого Проекту 4461

В межах виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,  передбачено встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі.

«Довкіллєве» позачергове засідання Верховної Ради України для Проєкту Закону України «Про території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461) (надалі – Проект 4461) завершилося відправкою на доопрацювання.

Наразі, суб’єктами законодавчої ініціативи зареєстровано:

 • 26.07.2021 альтернативний Проект Закону про збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової мережі в Україні) (реєстр. № 4461-1) (надалі – Проект 4461-1).
 • 06.09.2021 доопрацьований Проект № 4461.

ПАЕУ з самого початку було підтримано Проект 4461 в частині встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, як такий, що за своєю метою відповідає статтям 360-363, 365 Угоди про асоціацію в частині розвитку та зміцнення співробітництва між Сторонами з питань охорони навколишнього середовища та підвищення природоохоронної ефективності з урахуванням багатосторонніх угод в цій сфері. 

Положення Проекту 4461-1 узгоджуються з положеннями директив 2009/147/ЄС та 92/43/ЄЕС, зокрема, щодо: 

 • визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (частина перша статті 4 Директиви 2009/147/ЄС); 
 • підготовки реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (стаття 4 Директиви 92/43/ЄЕС); 
 • запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (стаття 6 Директиви 92/43/ЄЕС); 
 • встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (стаття 11 Директиви 92/43/ЄЕС).

Проте, ПАЕУ були надані зауваження щодо запропонованої окремої дозвільної процедури оцінки впливу на території Смарагдової мережі, оскільки оцінка впливу планованої діяльності на території Смарагдової мережі та повноваження уповноваженого органу щодо визначення діяльності недопустимою чи встановлення екологічних умов планованої діяльності вже визначені Законами України «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку»

Важливо, що під час доопрацювання зауваження щодо надмірних, дублюючих  дозвільних процедур враховано. Наразі, доопрацьованим Проектом 4461 передбачається/, що:

 • якщо документ державного планування підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», то вплив на територію Смарагдової мережі оцінюється в рамках стратегічної екологічної оцінки згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». 
 • якщо планована діяльність підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», то вплив на територію Смарагдової мережі оцінюється в рамках оцінки впливу на довкілля, згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Водночас, ПАЕУ звертає увагу на певні неточності та неузгоджені моменти в доопрацьованому Проект 4461, зокрема, щодо:

 • уточнення статуту територій Смарагдової мережі саме після включення до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, та формування рішення із зазначенням географічних координат земельної ділянки, яку пропонується визначити територією Смарагдової мережі, та перелік критеріїв, які є підставою для визначення відповідної земельної  ділянки територією Смарагдової мережі, що має сприяти реалізації заходів, спрямованих на збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні;
 • уточнення заходів, спрямованих збереження природних оселищ та видів фауни і флори, в частині встановлення заборон на використання природних ресурсів, що спричиняє порушення стану та умов місцезростання видів флори;
 • врахування вимог чинного законодавства щодо дії нормативно-правових актів в часі, у т.ч. відносно суб’єктів господарювання, які отримали дозвільні документи до набрання чинності даного Закону;
 • визначення механізмів визначення обсягу надання інформації та рівень її деталізації, повноти, з метою визначення природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, заходів по їх збереженню, правових та організаційних  засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі;
 • часу, необхідного для проведення інвентаризації, характеристики статусу збереження охоронюваних природних оселищ та видів, які повинні бути відображені в планах управління, необхідні для оцінки впливу та встановлення обмеження господарської діяльності, які формуються уповноваженим органом, а не суб’єктом господарювання, та без яких  здійснення оцінки не можливо.

Пропозиції до доопрацьованого Проекту 4461 відображено в таблиці.

Закон України «Про території Смарагдової мережі»

Редакція доопрацьованого Проекту 4461

Запропонована редакція ПАЕУ

Обґрунтування

Стаття 1. Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

7) територія Смарагдової мережі – запропонована або визначена згідно з цим Законом частина земної поверхні (суші або водного простору), яка має забезпечувати сприятливий статус збереження природних оселищ та видів фауни і флори, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону;

Стаття 1. Визначення термінів

 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

7) територія Смарагдової мережі – запропонована або визначена згідно з цим Законом та внесена до Національного реєстру територій Смарагдової мережі  частина земної поверхні (суші або водного простору), яка має забезпечувати сприятливий статус збереження природних оселищ та видів фауни і флори, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону;

Уточнення статуту території в частині включення до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, спрямоване на збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правові та організаційні засади оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

 

Стаття 3. Заходи щодо збереження природних оселищ та видів фауни і флори

Збереження природних оселищ та видів фауни і флори, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, забезпечується шляхом здійснення таких заходів:

1) …;

10) встановлення заборон на використання природних ресурсів, порушення стану та умов місцезростання видів флори;

11) ….

 

Стаття 3. Заходи щодо збереження природних оселищ та видів фауни і флори

Збереження природних оселищ та видів фауни і флори, вказаних у додатках І, ІІ та ІІІ до цього Закону, забезпечується шляхом здійснення таких заходів:

1) …;

10) встановлення заборон на використання природних ресурсів, що спричиняє порушення стану та умов місцезростання видів флори;

11) ….

Уточнення заходів, спрямованих збереження природних оселищ та видів фауни і флори, в частині встановлення заборон на використання природних ресурсів, що спричиняє порушення стану та умов місцезростання видів флори.

 

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

2. Інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, підприємства, установи та організації, вчені, громадяни та їх об’єднання можуть надавати до уповноваженого центрального органу пропозиції щодо територій Смарагдової мережі відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. ….

 

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

2. Інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, підприємства, установи та організації, вчені, громадяни та їх об’єднання можуть надавати до уповноваженого центрального органу пропозиції щодо територій Смарагдової мережі відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. ….

Уточнення щодо зацікавлених осіб, які можуть подавати до уповноваженого центрального органу пропозиції щодо територій Смарагдової мережі відповідно до методичних рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

4. Територія, щодо якої подається пропозиція, має відповідати одному або більше наступних критеріїв:

1)…

5) територія Смарагдової мережі є важливою територією для одного чи декількох мігруючих видів тварин.

відсутня

 

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

4. Територія, щодо якої подається пропозиція, має відповідати одному або більше наступних критеріїв:

1)…

5) територія Смарагдової мережі є важливою територією для одного чи декількох мігруючих видів тварин.

Територія, щодо якої подається пропозиція, не може включати земельні ділянки, на яких уповноваженим державним органом надані гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, спеціальні дозволи на користування надрами.

 5. ….

 

Пропонується закріпити вимоги чинного законодавства щодо дії нормативно-правових актів в часі, у т.ч. відносно суб’єктів господарювання, які отримали дозвільні документи до набрання чинності даного Закону.

 

 

 

 

 

 

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища приймає рішення про визнання території Смарагдової мережі запропонованою.

У рішенні про визнання території Смарагдової мережі запропонованою має міститися інформація відповідно до форми, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 

 

 

Стаття 6. Підготовка пропозицій щодо територій Смарагдової мережі

1. ….

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища приймає рішення про визнання території Смарагдової мережі запропонованою.

У рішенні про визнання території Смарагдової мережі запропонованою має міститися інформація, відповідно до форми, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, інформація про географічні координати земельної ділянки, яку пропонується визначити територією Смарагдової мережі, та перелік критеріїв, які є підставою для визначення відповідної земельної  ділянки територією Смарагдової мережі.

Уточнення статуту території в частині ідентифікації, спрямоване на збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правові та організаційні засади оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів

 

Стаття 9. Фінансування діяльності у сфері формування та управління територіями Смарагдової мережі

1. Фінансування робіт із створення, функціонування та розвитку територій Смарагдової мережі здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, замовників робіт відповідно до укладених договорів та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. ….

 

Стаття 9. Фінансування діяльності у сфері формування та управління територіями Смарагдової мережі

1. Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію цього закону здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

2. ….

 

 

 

Стаття 11. Сфера застосування оцінки впливу на територію Смарагдової мережі

1. Оцінці впливу підлягають види діяльності в межах територій, включених до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, які можуть мати негативний вплив на ці території, а саме:

1) ведення мисливського господарства;

2) промислове рибальство;

3) ведення лісового господарства  на основі матеріалів лісовпорядкування (окрім проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду); проведення рубок в межах особливо захисних лісових ділянок для збереження територій Смарагдової мережі;

4) будівництво:

будівництво та/або розширення автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів, що мають менше чотирьох смуг руху;

будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) за межами населених пунктів незалежно від напруги, окрім будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше;

будівництво наземних об’єктів електроенергетики для вироблення з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики на площі більше 1 га за межами населених пунктів;

будівництво інших об'єктів що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками за межами населених пунктів на площі більше 1 га, окрім тих які зазначені у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

5) геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин, якщо це призводить до зняття родючого шару ґрунту на площі більше 100 квадратних метрів, окрім планованої діяльності, передбаченої статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

6) зміна угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення із переведенням пасовищ, сіножатей до інших видів угідь;

7) реконструкція існуючих меліоративних систем;

8) зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), окрім планованої діяльності, передбаченої статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

9) забір води з поверхневих водних об’єктів обсягом понад 300 метрів кубічних на добу;

 

10) проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, окрім планованої діяльності, передбаченої статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 

 

2. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі для видів планованої діяльності, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється до отримання рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, яке приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого акту органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі - рішення про провадження планованої діяльності), а саме:

1) дозволу на виконання будівельних робіт;

2) рішення про погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства;

3) спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;

4) рішення про надання в користування або власність земельних ділянок;

5) погодження робочих проектів землеустрою, які розробленні з метою зняття та перенесення грунтового покрову (родючого шару грунту);

6) дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

7) лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення;

8) рішення про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та про внесення змін до них в частині опису меж, площі, цільового призначення (категорії земель, виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), складу угідь, відомостей про обмеження у використанні земельних ділянок;

9) спеціального дозволу на користування надрами, зокрема на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин;

10) дозволу на спеціальне водокористування;

11) дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду.

 

Стаття 11. Сфера застосування оцінки впливу на територію Смарагдової мережі

1. Оцінці впливу підлягають види діяльності в межах територій, включених до Національного реєстру територій Смарагдової мережі, які можуть мати негативний вплив на ці території, а саме:

1) ведення мисливського господарства;

2) промислове рибальство;

3) ведення лісового господарства  на основі матеріалів лісовпорядкування (окрім проведення суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар та суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду); проведення рубок в межах особливо захисних лісових ділянок для збереження територій Смарагдової мережі;

4) будівництво:

будівництво та/або розширення автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за межами населених пунктів, що мають менше чотирьох смуг руху;

будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) за межами населених пунктів незалежно від напруги, окрім будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше;

будівництво наземних об’єктів електроенергетики для вироблення з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики на площі більше 1 га за межами населених пунктів;

будівництво інших об'єктів що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками за межами населених пунктів на площі більше 1 га, окрім тих які зазначені у частинах другій та третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Виключити

 

 

 

 

6) зміна угідь земельних ділянок сільськогосподарського призначення із переведенням пасовищ, сіножатей до інших видів угідь;

7) реконструкція існуючих меліоративних систем;

 

Виключити

 

 

9) забір води з поверхневих водних об’єктів в межах визначеної території Смарагдової мережі обсягом понад 300 метрів кубічних на добу;

 

Виключити

 

 

 

 

 

 

 

2. Оцінка впливу на території Смарагдової мережі для видів планованої діяльності, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється до отримання рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, яке приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого акту органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (далі - рішення про провадження планованої діяльності), а саме:

1) дозволу на виконання будівельних робіт;

2) рішення про погодження проекту організації та розвитку мисливського господарства;

3) спеціального дозволу на використання лісових ресурсів;

4) рішення про надання в користування або власність земельних ділянок;

5) погодження робочих проектів землеустрою, які розробленні з метою зняття та перенесення грунтового покрову (родючого шару грунту);

6) дозволу на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

7) лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення;

8) рішення про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та про внесення змін до них в частині опису меж, площі, цільового призначення (категорії земель, виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), складу угідь, відомостей про обмеження у використанні земельних ділянок;

Виключити

 

 

Виключити

 

Виключити

 

 

 

 

 

Стаття 13. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі

Положення відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У разі прийняття уповноваженим центральним органом рішення про необхідність проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, заявник забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі і подає його уповноваженому центральному органу.

Положення відсутнє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ….

Стаття 13. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі

4. Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі подається суб’єктом господарювання, визначеним у частині 1 або 3 цієї статті закону, до уповноваженого центрального органу. Уповноважений центральний орган протягом 14 календарних днів здійснює попередню перевірку поданого суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі на предмет його відповідності встановленій формі звіту та повноти інформації (відомостей), визначеній у частині другій цієї статті закону.

У разі виявлення уповноваженим центральним органом у поданому суб’єктом господарювання Звіті з оцінки впливу на території Смарагдової мережі невідповідності затвердженій формі, вимогам частині другій цієї статті закону або технічних помилок і неточностей, що перешкоджають подальшому розгляду цього звіту, уповноважений центральний орган письмово повідомляє відповідного суб’єкта господарювання про всі виявленні помилки, неточності та факти невідповідності звіту вимогам частини другої цієї статті закону, та надає час для усунення зазначених невідповідностей протягом 14 календарних днів, з дня отримання суб’єкт господарювання такого повідомлення. Усунення суб’єктом господарювання протягом встановленого законом строку помилок, неточностей та фактів невідповідності звіту вимогам частини другої цієї статті закону, є підставою для поновлення розгляду відповідного звіту уповноваженим центральним орган, в порядку встановленому цим законом.

4. У разі прийняття уповноваженим центральним органом рішення про необхідність проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі, заявник забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на території Смарагдової мережі і подає його уповноваженому центральному органу. Заявник у будь-який час може звернутися до уповноваженого центрального органу для отримання усної або письмової консультації з питань законодавчого порядку складення звіту, з питань повноти, достатності та рівня деталізації інформації (відомостей) у звіті, що підлягають розкриттю згідно з законом.

Письмова консультація надається суб’єкту господарювання протягом п’яти робочих днів, з отримання уповноваженим центральним органом відповідної письмової заяви суб’єкта господарювання.  У випадку ненадання суб’єкту господарювання письмової консультації уповноваженим центральним органом протягом строку встановленого цим законом, суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку включення таких відомостей (інформації) у Звіт з оцінки впливу на території Смарагдової мережі.

5. ….

Пропонується передбачити механізм визначення обсягу надання інформації та рівень її деталізації, повноти, з метою визначення природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, заходів по їх збереженню, правових та організаційних  засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі.

 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, крім статей 10-15, які вводяться в дію через 3 місяці з дня затвердження планів управління територією Смарагдової мережі.

 

Згідно зі ст. 13 до Звіту з оцінки впливу на Смарагдову мережу потрібно внести детальний опис територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу планованої діяльності) та їхнього поточного стану, у тому числі інвентаризація в межах територій Смарагдової мережі (або частини території, що потрапляє у зону впливу) природних оселищ видів фауни, і характеристика статусу збереження зазначених охоронюваних природних оселищ та видів. Тобто, в планах управління містяться вихідні дані для оцінки впливу та встановлюються обмеження господарської діяльності, які формуються уповноваженим органом, а не суб’єктом господарювання, та без яких  здійснення оцінки не можливо.

 

3. Вимоги цього Закону щодо встановлення умов діяльності на території Смарагдової мережі, а також оцінки впливу на території Смарагдової мережі не поширюються на такі випадки:

Відсутнє положення

 

 

здійснення діяльності на підставі документів дозвільного характеру, визначених у частині другій статті 11 цього Закону, отриманих до набрання чинності цим Законом до закінчення строку дії відповідного документа або у випадку, якщо документ дозвільного характеру не має строку дії або має необмежений строк дії, - до 1 січня 2028 року, за умови, що у документ дозвільного характеру не вносяться зміни та не продовжується строк їхньої дії;

використання за цільовим призначенням земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є сформованими та цільове призначення яких є встановленим до набрання чинності цим Законом за умови що таке використання не передбачає переведення пасовищ, сіножатей до інших видів угідь.

3. Вимоги цього Закону щодо встановлення умов діяльності на території Смарагдової мережі, а також оцінки впливу на території Смарагдової мережі не поширюються на такі випадки:

планована діяльність, повідомлення про яку було подано до набрання чинності цим Законом;

здійснення діяльності на підставі документів дозвільного характеру, визначених у частині другій статті 11 цього Закону, отриманих до набрання чинності цим Законом протягом строку дії відповідного документа або у випадку, якщо документ дозвільного характеру не має строку дії або має необмежений строк дії, - до 1 січня 2028 року, за умови, що у документ дозвільного характеру не вносяться зміни та не продовжується строк їхньої дії;

використання за цільовим призначенням земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є сформованими та цільове призначення яких є встановленим до набрання чинності цим Законом за умови що таке використання не передбачає переведення пасовищ, сіножатей до інших видів угідь.

Пропонується закріпити вимоги чинного законодавства щодо дії нормативно-правових актів в часі, у т.ч. відносно суб’єктів господарювання, які отримали дозвільні документи до набрання чинності даного Закону.


 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!