Новини

Повернутися до переліку новин

Обгрунтування необхідності реформування регуляторної системи з метою спрощення всіх економічно значущих процедур, в т.ч. ОВД

Professional Association of Ecologists of Ukraine (Професійна асоціація екологів України – ПАЕУ) після проведених широких консультацій з підприємствами різних сфер та дискусій в експертному середовищі звернулась листом до КМУ, МЕРТ, Міндовкілля та екологічного комітету ВР з наступним:

Щодо здійснення оцінки впливу на довкілля.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Також Верховна Рада ухвалила Закон про затвердження Указу Президента України  № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року на ще 30 діб. 

Згідно статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачається що на період введення воєнного стану, як особливого правового режиму, можуть бути введені тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року N 233, відповідно до статті 64 Конституції України, статей 12-1, 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. У місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України передбачається поновлення зупинених строків.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, установлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до Міністерства економіки, а суб’єктами господарювання, що здійснюють охоронну діяльність, — до Міністерства внутрішніх справ, декларації про провадження господарської діяльності (далі — декларація), що містить відомості згідно з додатком 1 до даної Постанови, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за переліком згідно з додатком 2 до Постанови.

Серед переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися  на підставі подання декларації в умовах воєнного стану та передбачають отримання дозвільних документів зазначено оцінку впливу на довкілля.

Враховуючи положення Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» від 28 лютого 2022 р. № 165 та Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314, в період існування воєнного стану надання адміністративних послуг УЦО та УТО в частині видачі висновків з оцінки впливу на довкілля зупинено.

Зазначені обставини унеможливлюють здійснення під час воєнного стану жодного з видів планованої діяльності, передбачених Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», у т.ч. завершення справ з оцінки впливу на довкілля по всій території України, а також призводять до витрат додаткового часу на проходження дозвільної процедури у поствоєнний період. 

Також, Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» чітко регламентовано процедуру її проведення, дотримання якої за умов воєнного часу неможливо.

Зокрема,

1. Відсутність гласності оцінки впливу на довкілля та своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості.

Оскільки, з метою забезпечення безпеки даних, які містяться у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та недопущення будь-яких несанкціонованих дій з інформацією реєстру з боку країни-агресора доступ до Реєстру з ОВД закрито.

Крім цього, кожен етап здійснення оцінки впливу на довкілля (повідомлення, оголошення про проведення ГО, інформація про отримання висновку) передбачає опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) визначених суб’єктом господарювання, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де планується провадити плановану діяльність.

На прилеглих територіях до територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, окупованих територіях, відділення Укрпошти, через які здійснюється розповсюдження друкованих ЗМІ не працюють, в зв’язку з чим друк ЗМІ не здійснюється.

Відсутність можливості розмістити оголошення у друкованих ЗМІ також є порушенням процедури ОВД та порушенням принципу гласності оцінки впливу на довкілля.

Враховуючи викладене за відсутності доступу громадськості процедура оцінки впливу на довкілля себе нівелює.

2. Відсутність можливості підготовки звіту.

Ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» регламентовано вимоги до здійснення оцінки впливу на довкілля, підготовки звіту та його змісту.

З метою захисту інформації, а також захисту державних інформаційних ресурсів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» зупинено доступ роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Серед вказаних ресурсів більше 60 використовується для оцінки впливу на довкілля та підготовки звіту та його опрацювання УЦО та УТО (зокрема, публічна кадастрова карта, кадастри територій та об’єктів природно-заповідного фонду, дані державної системи моніторингу довкілля, інтерактивна карта ділянок надр, інформація про стан мінерально-сировинної бази України, оглядові геологічні карти, державний водний кадастр, тощо).

З метою підготовки звіту досить часто організації, які виконують такі роботи, мають проводити додаткові польові та натурні дослідження щодо стану місцевості, наявності флори та фауни на території планованої діяльності, відслідковувати шляхи міграції фауни та ін. Виконання польових досліджень в умовах воєнного стану є небезпечним на територіях як з активними бойовими діями, так і сусідніх. У зв’язку з такою небезпекою, профільні організації, які займаються підготовкою звіту з оцінки на довкілля, свідомо відмовляються від виконання зазначених робіт з метою збереження життя та здоров’я працівників. 

3. Відсутність можливості здійснення післяпроектного моніторингу.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроектного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля.

Післяпроектний моніторинг здійснюється акредитованими лабораторіями на договірних умовах. 

На територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, окупованих територіях та прилеглих до них здійснення післяпроектного моніторингу є взагалі не можливим. Навіть за умови його проведення, отримані дані будуть не репрезентативними, оскільки проведені під час вибухів та техногенних подій надзвичайного характеру.

В свою чергу на території України, де відсутні активні бойові дії, на підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, згідно якого військова агресія Російської Федерації проти України, визнана форс-мажором (обставиною непереборної сили), виконавці послуг з післяпроектного моніторингу відмовляються їх здійснювати протягом періоду військового часу.

Лабораторні дослідження також ускладненні можливістю логістики по території України, дотримання вимог безпеки під час «повітряних тривог», перевірки на блокпостах, тощо.

Також є питання щодо терміну дії вже отриманих висновків з оцінки впливу на довкілля. В окремих випадках через військові дії: місце знаходження планованої діяльності окуповані території чи території, на яких ведуться, велися бойові дії, прилеглі території; проблеми логістики, пов’язані з роботою митних органів та портів, тощо, - впровадження планованої діяльності не можливо.

Водночас, відповідно до п. 8 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

В зв’язку з чим є необхідність зупинення перебігу терміну дії висновку з оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану.

Для стимулювання економіки під час війни необхідне реформування регуляторної системи з метою спрощення всіх економічно значущих процедур. Відсутність ефективного регулювання процедури оцінки впливу на довкілля у період воєнного та поствоєнного стану частково досить відтермінує інвестування у нові проекти, а частково робить таке інвестування неможливим.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення безперервності господарської діяльності, ПАЕУ пропонує:

  1. Внести зміни до додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18 березня 2022 р. № 314 та виключити з переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися  на підставі подання декларації в умовах воєнного стану спеціальне водокористування та оцінку впливу на довкілля, крім планованої діяльності в межах територій особливого природоохоронного інтересу (Смарагдової мережі), які затверджені або очікують затвердження постійним комітетом Бернської конвенції, та суцільних та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, які не призначені для оборонних цілей держави та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій; усіх суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.
  2. Зупинити на період воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення обов’язковість виконання ч. 1 статті 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
  3. Зупинити на період воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення пп.  2, 3, 6, 7 ч. 1 статті 15  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в частині інформування громадськості та проведення громадських обговорень, неврахування у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності, провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішення про провадження планованої діяльності, недотримання під час провадження господарської діяльності, експлуатації об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі з видобуванням корисних копалин, використанням техногенних родовищ корисних копалин, екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля, щодо післяпроектного моніторингу.
  4. Зупинити на час воєнного стану та протягом 3-х місяців після його припинення перебіг терміну дії висновку з оцінки впливу на довкілля.

Вказані пропозиції також були направлені на адресу Державної регуляторної служби України (ДРС). ДРС підтримано пропозиції ПАЕУ та висловлено готовність до участі в підготовці відповідних змін до законодавства.

Додатково: 

Людмила Циганок, Президент профспілки екологів ПАЕУ 

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!