Новини

Повернутися до переліку новин

ПАЕУ про «довкіллєвий» день у Верховній Раді: детальний аналіз

15 липня 2021 року на вимогу Президента України відбулося позачергове засідання Верховної Ради, на якому з 15 запропонованих до голосування проектів, 9 стосувалися природоохоронної сфери. Результати розгляду нижче.

Назва, номер проекту Сфера регулювання Результати голосування
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу, №2351 Метою прийняття Закону є  впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів  по відношенню до тварин, захист тварин від жорстокого поводження.
Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами міжнародних угод та директив ЄС наступні законодавчі акти: 
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», 
Закон України «Про тваринний світ», 
Кримінальний кодекс України, 
Кодекс України про адміністративні правопорушення, 
Кримінальний  процесуальний  кодекс України, 
Лісовий  кодекс України, 
Закон України «Про Національну поліцію», 
Закон України «Про Червону книгу України», 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Прийнято у другому читанні та в цілому
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин, №3576. Запропонований проект Закону має на меті визнати незаконне видобування корисних копалин місцевого значення кримінально караним діянням та посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин в цілому. 
Проектом доповнено статтю 240 КК України нормами щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а також передбачено відповідальність за незаконне видобування корисних копалин у великому розмірі та особливо великому розмірі, збільшено штрафи у порівнянні з діючими нормами. 
Прийнято у другому читанні та в цілому
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки, №4407. Проект спрямовано на:
- упорядкування процедури віднесення об’єктів до ОПН (ідентифікації);
- визначення компетентного органу та його повноважень щодо надання інформації державам-членам ЄС, які можуть постраждати від аварій з транскордонними наслідками на підприємствах вищого рівня небезпеки, та одержання аварійного оповіщення в разі аварії на ОПН в інших державах-членах ЄС;
- удосконалення механізму координації між відповідними органами нагляду з урахуванням повноважень компетентного органу;
- зобов’язання суб’єкта господарювання самостійно призупиняти діяльність виробництва (експлуатацію обладнання), на якому виникла аварія;
- скасування декларації безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки із заміною її на звіт про заходи безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки, який готується за спрощеною процедурою, та надання громадськості доступу до нього;
- удосконалення процедури надання інформації після нещасного випадку на ОПН;
- гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
Прийнято у другому читанні та в цілому
Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, №4259. Проект спрямовано на приведення Закону України «Про охорону атмосферного повітря» у відповідність із Законом України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами» у частині забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань, взятих після набрання чинності для України Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, а саме поступового скорочення та в подальшому припинення споживання цих речовин.  Прийнято у другому читанні та в цілому
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів, №5650 Метою проекту є встановлення правових та організаційних засад ідентифікації та збереження самосійних лісів, спрощення та стимулювання процедури лісорозведення, забезпечення збереження пасовищ та сіножатей, забезпечення збереження лісів шляхом ускладнення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення та інших лісовкритих площ.
Проєктом Закону передбачено:
-    визначення механізму збереження самосійних лісів з подальшим веденням лісового господарства на цих територіях;
-    встановлення  заборони на розорювання пасовищ і сіножатей  на період до 01.01.2025 року;
-    проведення інвентаризації відмінних від ріллі ділянок, які були передані з державною в комунальну власність з метою виявлення природоохоронних ділянок та вжиття заходів для їх збереження;
-    спрощення процедури ведення лісового господарства для постійних лісокористувачів та власників лісів на площі менше 100 га;
-    надання Кабінету Міністрів України права погоджувати зміну цільового призначення лісів на землях всіх категорій, права надавати в постійне користування ліси державної форми власності для ведення лісового господарства;
-    введення заборони на використання інвазійних видів дерев при лісорозведенні;
-    спрощення процедури лісорозведення;
-    спрощення процедури переведення в землі лісогосподарського призначення земель приватної власності при наявності бажання власника;
-    підтвердження права власності на ліси для державних та комунальних лісогосподарських підприємств на основі планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування;
-    запровадження механізму викупу державою земельних ділянок для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.
Прийнято за основу
Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, №5339. Проєктом Закону пропонується встановити:
- основні вимоги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, процедури видачі дозволу, підстав та порядку відмови, зупинення та анулювання дозволу на викиди;
- часове обмеження та неможливість перенесення суб’єктами господарювання виконання природоохоронних заходів, затверджених дозволом на викиди;
- механізм видачі дозволу на викиди від устаткування, яке підпадає під дію регулювання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та скорочення їх адміністративних витрат при підготовці документів для отримання дозволу на викиди, виключення корупційних ризиків;
- визначення «фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі».
Прийнято за основу
Позиція ПАЕУ

 

В цілому ПАЕУ підтримує запропоновані зміни, крім окремих положень, наданих листом ініціаторам проєкту

ПАЕУ сподівається, що вказані пропозиції будуть враховані під час підготовки проекту до другого читання, оскільки позитивний вплив не лише на громадське здоров’я та довкілля, а й на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання можливе лише шляхом  встановлення правомірних, чітких процедур та прозорих відносин для суб’єктів господарювання, державних органів та громадськості.

 

Про державний екологічний контроль №3091 Проект Закону визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного екологічного контролю, повноваження органів державного екологічного контролю, а також встановлює відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Прийнято за основу
Позиція ПАЕУ

ПАЕУ підтримує необхідність реформування системи державного екологічного контролю, але вважає проект 3091 неспроможним забезпечити реформування.

Детальніше

Одним із основних питань дискусії є відсутність механізмів та запобіжників для подолання корупційних ризиків здійснення державного екологічного контролю при розширенні повноважень контролюючого органу.

Зауважуємо, що офіційний текст доопрацьованого тексту, винесеного на голосування, не оприлюднено, що виключає можливість залучення всіх зацікавлених осіб до доопрацювання проекту і підготовки до другого читання.

Про території Смарагдової мережі, №4461 Метою проєкту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є, зокрема, встановлення правових та організаційних засад визначення територій Смарагдової мережі та управління ними в Україні для збереження природних оселищ та видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні, правових та організаційних засад оцінки впливу на території Смарагдової мережі у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на території Смарагдової мережі, а також виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Направлено на доопрацювання
Позиція ПАЕУ

ПАЕУ підтримує положення проєкту Закону, які узгоджуються з положеннями директив 2009/147/ЄС та 92/43/ЄЕС, зокрема, щодо: 
визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (частина перша статті 4 Директиви 2009/147/ЄС); 
підготовки реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (стаття 4 Директиви 92/43/ЄЕС); 
запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (стаття 6 Директиви 92/43/ЄЕС); встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (стаття 11 Директиви 92/43/ЄЕС).
Водночас, ПАЕУ зауважує щодо надмірності запропонованої окремої дозвільної процедури оцінки впливу на території Смарагдової мережі. 

Детальніше

 

Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, №4167 Проект повиинен усунути проблему покомпонентного підходу до регулювання впливу на довкілля та дозволить враховувати кумулятивний вплив, що здійснює суб’єкт господарювання на навколишнє природне середовище, у т.ч. і щодо ефективного споживання енергії та сировини, умов виведення з експлуатації та відновленням території промислового майданчика до безпечного екологічного стану. Відхилено 
Позиція ПАЕУ

ПАЕУ підтримує проєкт в цілому, як такий, що спроможний усунути проблему покомпонентного підходу до регулювання впливу на довкілля та дозволить враховувати кумулятивний вплив, що здійснює суб’єкт господарювання на навколишнє природне середовище, у т.ч. і щодо ефективного споживання енергії та сировини, умов виведення з експлуатації та відновленням території промислового майданчика до безпечного екологічного стану.
Переконані, необхідно найближчим часом розробити та прийняти закон, який би імплементував НДТМ та надав можливість підприємствам здійснити екомодернізацію, без якої вони будуть неконкурентоздатними на європейських ринках. Безперечно, має бути розуміння всіх сторін по цьому питанню!

Не дивлячись на низку зауважень, які надавалися до проекту,Професійна асоціація екологів України не розділяє рішення депутатів.

В сухому залишку «довкіллєвий» день у Верховній Раді свідчить про наступне:

- країна через інструмент депутатського корпусу, не дивлячись на матеріальну і моральну підтримку ЄС, не виявляє бажання формувати систему сталого та раціонального використання природних ресурсів, застосовувати найкращі технології. 
Результати голосування по 4167 стали розчаруванням, залишають Україну в лузерах і ускладнюють можливість позбавлення цього статусу. При цьому, країна втрачає підтримку європейських партнерів.
- поодинокі, точкові, безсистемні зміни, за які проголосовано, не виводять Україну на новий рівень природокористування.
- голосування за Проект Закону «Про державний екологічний контроль №3091» за спрощеною процедурою, без офіційно опублікованого доопрацьованого тексту є доказом формального підходу до реформування та створення передумов для ще більшого дисбалансу системи. А за відсутності системного підходу до формування відносин природокористування (відхилення 4167), досягнення цілей екологічного контролю  - створення чіткого та зрозумілого порядку гарантування статей 13, 16, 50, 66 Конституції України та досягнення сталого розвитку, є примарним та недосяжним.

Окреме питання – відсутність в переліку проектів, запропонованих до розгляду Проекту Закону «Про управління відходами» № 2207-1-д від 04.06.2020, що свідчить про відсутність бажання державних управлінців витягувати країну з сміттєвого болота.

Прес-служба ПАЕУ

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини з екології на нашій сторінці в Facebook

Читайте також:

 

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!