Архів номерів

Презентаційний
випуск

Передплатіть у фахівця:
0 800 215 522
(безкоштовно в межах України)
або +38 066 690 87 10
(WhatsApp, Viber, Telegram),
sales@techmedia.com.ua

Передплатний індекс: 60750

NEW! Плакат еколога
Алгоритм отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

NEWS

Моніторинг законодавства

Верховна Рада України Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 17 жовтня 2019 року № 2284 прийнято 19 червня 2020 року

Кабінет Міністрів України Розпорядження «Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату» від 1 липня 2020 року № 812-р

Верховна Рада України Проєкт Закону України «Про управління відходами» від 4 червня 2020 року № 2207-1 прийнято 20 липня 2020 року

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Проєкт Закону України «Про управління відходами»: історичний крок до вирішення масштабної та довготривалої проблеми поводження з відходами

Вар­вар­ське по­во­джен­ня з від­хо­да­ми по­глиб­лює еко­ло­гіч­ну кри­зу, пе­ре­тво­рює кра­ї­ну на сміт­ник, збіль­шує кіль­кість не­санк­ціо­но­ва­них сміт­тєз­ва­лищ та пе­ре­ван­та­жен­ня по­лі­го­нів та гальмує розвиток національної економіки. Тому при­йнят­тя за­ко­но­про­єк­ту «Про управ­лін­ня від­хо­да­ми» дав­ноочі­ку­ва­не, не­об­хід­не рі­шен­ня.

Вас чекає перевірка в режимі карантину: рекомендації фахівця

Хоча заходи щодо протидії поширенню пандемії обґрунтовані і доцільні, постає питання щодо здійснення позапланових заходів та можливості їх проведення, коли підприємство перебуває в режимі обмеженої діяльності. Чи забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) всіх планових заходів у сфері господарської діяльності, чи вказані заборони не поширюються на суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику? Спробуємо з’ясувати.

ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ

Як впровадити та постійно вдосконалювати систему екологічного менеджменту згідно  з вимогами стандарту ISO 14001

В матеріалі роз’яснення щодо:

  • Три основоположні складові частини сталого розвитку
  • Система екологічного управління як інструмент
  • Які переваги отримає організація після сертифікації системи екоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 14001
  • Як розробити програму досягнення цілей та реєстр екологічних аспектів впливу

АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГА

Очищення стічних вод підприємств молочної промисловості

Очищення стічних вод підприємств молочної промисловості — з одного боку, внутрішньодержавна проблема охорони навколишнього природного середовища, з іншого — необхідна умова для реалізації продукції підприємств харчової промисловості України на зовнішній ринок. Які вимоги до очищення стічних вод на підприємстві молочної промисловості та допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах? Які методи застосовують для очищення стічних вод молокозаводів? Як і ким має здійснюватися моніторинг забруднення стічних вод молокопереробних підприємств? — відповіді у статті.

АГРОЕКОЛОГІЯ

Як запобігти отруєнню бджіл пестицидами? Правові відносини аграрія і бджоляра

В умовах широкого застосування хімічних препаратів у сільському господарстві дедалі гострішою стає проблема для пасічників з охорони і захисту бджіл від отруєнь пестицидами. На переконання бджолярів, загибель комах виникає через неконтрольоване застосування пестицидів, через неякісні контрафактні та фальсифіковані пестициди й агрохімікати. Хоча законодавчих актів на цю тему і не бракує, але потрібне їх чітке дотримання. Як уникнути непорозумінь: стаття містить підказки для пасічника і для аграрія.

НОМІНАЦІЯ: СИСТЕМНІСТЬ ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЗГІДНО З ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Екоменеджмент завдає змін: досвід «Запоріжсталі»

Су­час­ні ком­па­нії, які по­ці­но­ву­ють своє ім’я та роз­ді­ля­ють цін­но­сті прогре­сив­но­го сві­ту, не­мож­ли­во уя­ви­ти по­за ме­жа­ми все­світньо­го трен­ду на еко­ло­гі­за­цію. Звіс­но, ус­ві­дом­лен­ня важ­ли­во­сті еко­ло­гіч­ної скла­до­вої у зба­лан­со­ва­но­му роз­ви­тку біз­несу в Ук­ра­ї­ні на­ста­ло на­ба­га­то піз­ні­ше, аніж у за­хід­них парт­не­рів. Од­нак це жод­ним чи­ном не при­ни­жує здо­бут­ки віт­чиз­ня­но­го біз­не­су на шля­ху до осу­час­нен­ня та гід­но­го кон­ку­руван­ня зі сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми. Як здій­сню­ва­ла­ся від­бу­до­ва ін­тег­ро­ва­ної сис­те­ми яко­сті — роз­гля­не­мо на при­кла­ді ком­бі­на­ту «За­по­ріж­сталь».

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ. РІШЕННЯ. КЕЙСИ

Інноваційна програма МХП «Відновлення родючості українських ґрунтів за допомогою органічних добрив» на базі біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» у Вінницькій області

Ні для кого не секрет, що через зміну клімату та інтенсивне використання природних ресурсів зменшується потенціал родючості ґрунтів. У гонитві за високими врожаями зросла інтенсивність сільського господарства; за це довелось поплатитися дегумунізацією чорноземів та руйнуванням екосистем. Чи можливо в сучасних українських реаліях розраховувати на те, що нащадкам не залишиться пустеля?

ЕКОІННОВАЦІЇ

Екологічний моніторинг як важливий інструмент охорони довкілля: як забезпечити комплексний підхід

За статистикою ООН, щорічно у світі від забрудненого повітря помирає близько 7 мільйонів осіб. Рівень впливу людини на довкілля залежить насамперед від технічної озброєності суспільства. Тільки комплексний підхід може значно спростити контроль за виконанням законодавчих норм підприємствами — забруднювачами. Як здійснювати контроль різних параметрів якості повітря — дізнаєтеся зі статті.

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Є проблема? — Маємо рішення. Топ-10 запитань-відповідей:

Чи потрібно подавати план моніторингу, якщо дві котельні, розташовані на одному проммайданчику, працюють окремо (одна, потужністю до 20 МВт, працює з використанням природного газу, друга — біопаливна)?

Які параметри повинні бути в режимній карті котла?

Підприємство має намір купити утилізатор органічних відходів УТ200.1 (50 гк/год). Які необхідні документи для експлуатації утилізатора? Яка має бути СЗЗ? Чи є перелік відходів, що підлягає утилізації?

Підприємство експлуатує точильно-шліфувальний верстат, від роботи якого утворюється пил абразивно-металевий. Далі він потрапляє до агрегату пиловловлювального ЗІЛ-900М, розташованого у приміщенні цеху. Чи є цей агрегат установкою очистки газу? Чи потрібно робити паспорт установки очистки газу та виконувати вимоги наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу» від 6 лютого 2009 року № 52 (далі — Правила)?

Чи необхідно отримувати ліцензію на здійснення захоронення твердих побутових відходів 4 класу небезпеки на полігоні ТПВ, якщо чисельність населення менше 100 тис. осіб та захоронення менше 50 тис. тонн побутових відходів на рік?

Наша компанія отримала дозвіл на спецводокористування. Ми використовуємо свердловини для напоювання тварин. Компанія є платником четвертої групи єдиного податку відповідно до п. 4 ст. 291 Податкового кодексу. Та за цим же кодексом ми не сплачуємо рентну плату за спецводокористування. Чи потрібно подавати якісь податкові декларації? Чи є якісь санкції за перевищення ліміту водокористування?

Підприємство має дозвіл на викиди, в якому зазначене конкретне газоочисне обладнання, ПДФ та ефективність. Планується заміна частини старих циклонів на нові, сучасні фільтри. Укладено договір на розробку документації на отримання нового Дозволу, позитивний висновок з ОВД. Але отримання Дозволу на викиди займає дуже багато часу і, якщо вивести з експлуатації відповідні лінії, створиться дуже велике економічне навантаження на підприємство. Чи можна використовувати дійсний Дозвіл до отримання нового, з дотриманням ПДФ та ефективності? Який можливий компроміс, щоб і не порушувати законодавство, і не зупиняти роботу? Як правильно спланувати реконструкцію?

Чи є в Україні ліцензовані курси, викладачі, ВНЗ, які проводять навчання для екологів-практиків по здійсненню післяпроєктного моніторингу?

У якому законі, підзаконному акті тощо наведено терміни та процедура проведення післяпроєктного моніторингу та форми й графік звітування про його проведення?

Якщо компанія отримала Висновок з ОВД, де прописано провести післяпроєктний моніторинг, проте наразі проєкт взагалі «заморожено» і жодні будівельні роботи не проводились. Чи потрібно у такому разі проводити моніторинг?

 ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ

Система екологічного менеджменту: багаторічний моніторинг птахів на українських ВЕС став основою методики, аналогів якій немає у Європі

Методику моніторингу біорізноманіття і впливу ВЕС на орнітологічні комплекси розроблено в Україні. Ця система моніторингу інтегрована в систему екологічного менеджменту Приморської ВЕС-2 і може бути використана й іншими операторами вітрових електростанцій задля виконання вимог, встановлених до післяпроєктного моніторингу в межах висновку з ОВД. Про методику, яка досі не має аналогів в інших країнах, читайте у серпневому номері.

ЕКОШПАРГАЛКА

Шпаргалка еколога на вересень 2020

Розсилка новин

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.
X
Завантаженя матеріалів цього розділу доступне тільки для зареєстрованих користувачів порталу.
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?
X
Читати матеріали цього розділу в повному обсязі можуть лише зареєстровані користувачі порталу
УВІЙТИ чи ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
Забули пароль?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «ecolog-ua.com»
у Facebook — натисніть «Подобається»

ecolog-ua.com

Дякую,
не показуйте мені це!